Zespół Badań i Analiz Wschodnich

Zespół prowadzi badania i analizy z zakresu: sytuacji społeczno-politycznej w krajach było Związku Radzieckiego, historii Rosji, państw Kaukazu, Białorusi i Ukrainy, polskiego dziedzictwa narodowego na utraconych Kresach Wschodnich. Zajmuje się również konfliktami militarnymi na terenie byłego Związku Radzieckiego oraz myślą polityczną obozów i partii politycznych w państwach byłego Związku Radzieckiego.

 

prof. dr hab. Ryszard Tomczyk – kierownik Zespołu

dr Barbara Patlewicz

 

doktorant

mgr Stanisław Boridczenko

 

 

Zespół Badań nad Dziejami Odry i Nadodrza

Celem prac zespołu jest ukazanie znaczenia Odry dla rozwoju społeczeństw i państw leżących w jej dorzeczu oraz wpływu polityki państwowej na wykorzystania rzeki. Program badań obejmuje analizę historyczną od średniowieczna po współczesność. Konkluzją powinna być odpowiedź na pytanie o perspektywy wykorzystania Odry oraz zadania konieczne do podjęcia przez Polskę w ramach polityki wewnętrznej, w perspektywie współpracy z krajami leżącymi w zasięgu oddziaływania rzeki i w ramach polityk UE.

 

prof. dr hab. Adam Makowski – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

doktorant

mgr Artur Fonżychowski

 

 

Zespół Badań nad Dziejami Pomorza

Zespół kontynuuje długą, bo sięgającą już schyłku XVI w., tradycję badań nad dziejami Pomorza prowadzonymi w szkołach wyższych Szczecina. Skupia badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe (historyków, archeologów, historyków sztuki, etnologów) oraz obejmuje wiele okresów chronologicznych. Nadrzędnym celem zespołu jest kontunuowanie i rozwijanie badań nad dziejami Pomorza jako regionu pozostającego w kręgu historycznej spuścizny europejskiej. Spośród celów szczegółowych należy wymienić cztery sfery działalności: 1. podejmowanie dyskusji naukowej, organizację wydarzeń, jak konferencje, wykłady i seminaria; 2. inicjowanie projektów i wydawnictw naukowych; 3. nawiązanie lub pogłębienie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz naukowcami zajmującymi się badaniami pomorzoznawczymi; 4. koordynowanie działań promujących wiedzę o Pomorzu i wspieranie inicjatyw propagujących przeszłość tego obszaru.

 

dr Paweł Migdalski – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Radosław Gaziński

prof. dr hab. Adam Makowski

prof. dr hab. Jan M. Piskorski

dr hab. Biermann Felix, prof. US

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US

dr hab. Paweł Gut, prof. US

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

dr hab. Marcin Majewski, prof. US

dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak, prof. US

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

dr hab. Rafał Simiński

dr Marta Chmiel-Chrzanowska

dr Grzegorz Kiarszys

dr Przemysław Krajewski

dr Piotr Maliński

dr Tomasz Ślepowroński

 

doktorant: 

mgr Maksymilian Dzikowski 

 

współpracownicy:

prof. Oliver Auge – Historisches Seminar der Christian-Albrechts-Universität, Abteilung für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt Schleswig-Holstein)

oraz badacze reprezentujący:

Historische Kommission für Pommern e.V.

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAiE PAN w Szczecinie

Pracowanie Badań nad wczesnymi dziejami Europy Środkowej (Uniwersytet Wrocławski)

Pracownie Epigraficzna Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Zespół Badań nad Pamięcią Społeczną

Zespół prowadzi badania nad pamięcią społeczną rozumianą jako zespół wyobrażeń danej społeczności o własnej przeszłości, o przodkach, bohaterach i minionych wydarzeniach, które znajdującą wyraz w różnego rodzaju upamiętnieniach materialnych i niematerialnych, takich jak m.in. literatura, legendy, pomniki, groby, symbole, mity oraz tradycja oralna.

 

dr hab. Piotr Briks, prof. US – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Danuta Okoń

dr hab. Jacek Łapott, prof. US

dr Małgorzata Cieśluk

dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

 

 

Zespół Badań nad Pismem i Symbolami w Średniowiecznej i Wczesnonowożytnej Europie

Zespół prowadzi badania nad dokumentem jako środkiem zarządzania i elementem komunikacji społecznej, znakami symbolicznymi w systemie komunikacji, rozwojem form kancelaryjnych dokumentacji, znaczeniem zachowania dokumentu w życiu jednostki i społeczeństwa, kronikami i źródłami narracyjnymi w komunikacji społecznej

 

dr hab. Paweł Gut, prof. US – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US

dr hab. Rafał Simiński

dr Małgorzata Cieśluk

 

doktorant

mgr Łukasz Koremba

 

 

Zespół Badań nad  Wojną i Wojskowością

Zespół prowadzi badania nad polityką rozumianą jako stosunki bilateralne (w tym kulturalne i militarne), strukturami wojskowymi, wywiadem, propagandą, a także nad losami ludzi, dyplomatów, attaché wojskowych i żołnierzy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski, Rumunii i Japonii. W tym kontekście zespół bada również organizacje międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka w okresie wojen i kryzysów. Członkowie zespołu przygotowują kolejne edycje polskich i rumuńskich źródeł historycznych oraz opracowują biogramy żołnierzy i dyplomatów, które złożą się na słowniki biograficzne. 

 

dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US – kierownik Zespołu 

prof. dr hab. Henryk Walczak

 

 

Zespołu Badań Transregionalnych 

Głównym Celem Zespołu jest koordynowanie i inspirowanie w Instytucie Historycznym badań historycznych skupiających się na aspektach transnarodowych, transgranicznych oraz wielokulturowych w dziejach. Zespół zajmuje się rolą konstytutywną takich interakcji dla procesów historycznych z perspektywy stosunków wzajemnych (entangled history, histoire croisée) oraz porównawczych. Zespół wspiera awans naukowy doktorantów i młodych naukowców, informuje o projektach, konferencjach o grantach itd., oraz organizuje spotkania tematyczne z członkami zespołu oraz zaproszonymi badaczami. badania zespołu koncentrują się wokół takich podejść metodologicznych jak historia transnarodowa, border and border region studies,  historia wielokulturowa, historia stosunków wzajemnych i badania porównawcze.

 

prof. dr hab. Jörg Hackmann – kierownik Zespołu 

dr hab. prof. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

dr hab. Rafał Simiński

dr Paweł Migdalski

dr Tomasz  Ślepowroński

 

doktoranci

mgr Małgorzata Bukiel

mgr Dorota Kurek

mgr Paweł Neumann-Karpiński

mgr Paweł Śliżewski

mgr Kamil Węgorowski

 

 

Zespół Badawczy Biografistyki Historycznej

Zespół zajmuje się metodologią badań biograficznych ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki historycznej XIX – XXI wieku, przygotowuje indywidualne i zbiorowe biografie oraz pracuje nad kontynuacją wydawnictwa „Polskie Studia Biograficzne”/”Polish Biographical Studies”.

 

prof. dr hab. Adam Wątor – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Tomasz Sikorski

dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

dr Marta Cichocka

 

współpracownicy:

dr Magdalena Semczyszyn (Szczecin)

dr Michał Siedziako (Szczecin)

 

 

Zespół Badawczy Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe

Zespół prowadzi badania z zakresu polityki zagranicznej, historii dyplomacji, stosunków międzynarodowych, dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej. Członkowie zespołu zajmują się polityką zagraniczną i dyplomacją USA, programami wymiany kulturalnej, akademickiej i naukowej realizowanymi przez USA przy współudziale prywatnych organizacji pozarządowych, badaniami nad pamięcią zbiorową, a także relacjami polsko-francusko-niemieckimi. W obszarze zainteresowań badawczych Zespołu jest również taka problematyka jak sport w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna i dyplomacja Wielkiej Brytanii w XX w., zagadnienia związane z rozbrojeniem w stosunkach międzynarodowych, dzieje Ligi Narodów, polsko-skandynawskie stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne oraz historia polskiej i norweskiej żeglugi morskiej w XX w. Prowadzimy także badania nad przemianami politycznymi w Republice Azerbejdżanu, sytuacją na europejsko-azjatyckim pograniczu jakim jest Kaukaz, islamem i kwestiami terroryzmu w tym regionie.

 

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US – kierownik Zespołu 

dr hab. prof. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

dr Renata Nowaczewska

dr Barbara Patlewicz

dr Jordan Siemianowski

dr Krystian Szudarek

 

 

Zespół Badawczy Historii Idei i Ruchów Politycznych

Zespół prowadzi badania z zakresu historia idei i ruchów politycznych w okresie tzw. wczesnej i późnej nowoczesności, genealogii idei politycznych i społecznych z uwzględnieniem ich wpływu na tożsamość zbiorową, dorobek i dziedzictwo polskich szkół politycznego myślenia od 1795 do 1989 roku. Zajmuje się także „przepływem idei” i jego znaczeniem dla formowania się nowoczesnych społeczeństw, narodów i warstw społecznych (np. inteligencji).

 

prof. dr hab. Tomasz Sikorski – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Adam Wątor

dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US

dr Marta Cichocka

 

doktoranci

mgr Błażej Maziakowski

mgr Grzegorz Mazur

mgr Konrad Szelest

 

współpracownicy:

dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Poznań/Kalisz)

dr hab. Wojciech Turek (Gdańsk)

dr hab. Rafał Łatka (Warszawa)

dr Maciej Kowalski (Szczecin)

dr Magdalena Semczyszyn (Szczecin)

dr Michał Siedziako (Szczecin)

dr Piotr Siemiński (Szczecin)

 

 

Zespół Badawczy Historycznych Sieci Społecznych

Zespół ma charakter inter(sub)dyscyplinarny i wewnątrzinstytutowy. Jego prace koncentrują się na wykorzystaniu metod analizy sieci społecznych (SNA) i ich implementacji do badań opartych na własnym materiale źródłowym. Głównym celem badawczym Zespołu jest odkrywanie, wizualizowanie, analizowanie i modelowanie powiązań pomiędzy historycznymi obiektami różnego rodzaju (osoby, postacie, artefakty, zdarzenia etc.) i komplementarne wykorzystywanie zdobytej wiedzy do wzmocnienia własnych ustaleń badawczych uzyskanych na podstawie metod przynależnych do świata humanistyki.

 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – kierownik Zespołu

prof. dr hab. Radosław Gaziński

prof. dr hab. Danuta Okoń

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US

dr hab. Paweł Gut, prof. US

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

dr hab. Rafał Simiński

dr Marta Chmiel-Chrzanowska

dr Małgorzata Cieśluk

 

doktoranci

mgr Emil Chróściak

mgr Dawid Dziuba

mgr Łukasz Koremba

 

 

Zespół Badań nad Dawną Kartografią
 
Zespół prowadzi badania nad dawnymi mapami, przede wszystkim w ujęciu regionalnym (Pomorze, historyczna Nowa Marchia). Przedmiotem badań są pojedyncze kartografika i ich zbiory w postaci atlasów, działalność konkretnych kartografów i oficyn wydawniczych, publikowane i rękopiśmienne serie map oraz sposoby ich wykonywania i cele temu służące. Ważnym obszarem aktywności Zespołu jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii (GIS) w analizach dawnych map a także ocena ich przydatności do prognozowania i odtwarzania zmian w krajobrazie kulturowym
 
 
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US – kierownik Zespołu
 
dr hab. Grzegorz Kiarszys