Deklaracja dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Uniwersytet Szczeciński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Niektóre z grafik umieszczanych na stronie nie posiadają atrybutu alt lub został on określony w sposób nieprecyzyjny (wymagający uszczegółowienia).
 • Niektóre z ikon wykorzystywanych na stronie nie posiadają dodatkowej informacji tekstowej o akcji jaką wykonują po kliknięciu.
 • Niektóre z przycisków wykorzystywanych na stronie nie zostały wystarczająco opisane.
 • Na niektórych stronach struktura nagłówków jest niekompletna lub zostały one umieszczone w nieprawidłowej hierarchii.
 • Na niektórych stronach brakuje znaczników ARIA lub etykiet do identyfikacji obiektów.
 • Niektóre listy zostały utworzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie poprzez czytniki ekranu.
 • Niektóre treści tekstowe prezentowane są za pomocą grafik, co uniemożliwia ich odczytanie przy wykorzystaniu czytników ekranu.
 • Brak mechanizmów umożliwiających pominięcie bloków obszernych lub powtarzalnych treści.
 • Linki dostępne na stronie są niewłaściwie oznaczane.
 • Pliki zamieszczane na platformie nie są zgodne ze standardami WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • Fokus na niektórych elementach jest słabo widoczny.
 • Niektóre komunikaty prezentowane są w języku angielskim.
 • Na stronie zamieszczane są pliki, które są niemożliwe do odczytania poprzez czytniki ekranów.
 • Na niektórych stronach, tekst odczytywany poprzez czytnik ekranu przekazuje niepełną informacje lub całkowicie niezgodną z informacją przekazywaną wizualnie.
 • Na niektórych stronach, opis grafik jest niewidoczny.
 • Na niektórych przeglądarkach fokus jest całkowicie niewidoczny. Należy wymusić sposób jego wyświetlania.

 

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Słotarski, adres poczty elektronicznej janusz.slotarski@usz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 444 12 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Uniwersytetu Szczecińskiego