Studia w języku angielskim – NOWOŚĆ

 

Borders and Boundaries Studies to nowoczesny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów dla osób chcących realizować swoje cele życiowe oraz zainteresowania wokół zagadnień pogranicznych. To jeden z nielicznych tego typu kierunków studiów na świecie i unikatowy w Polsce, jest realizowany we współpracy z innymi uczelniami położonymi na pograniczach. Rejony pogranicze stanowią jednej z najciekawszych problemów współczesnego świata. Zajęcia w trybie hybrydowym będą prowadzone przez najlepszych ekspertów z Polski i państw Europy Środkowej. Dzięki nim absolwent uzyska szeroką i praktyczną wiedzę o przeszłości oraz teraźniejszości regionów i problemów pogranicznych, ich znaczeniu, ekonomii, szansach i zagrożeniach.

Nauczysz się:

 • interdyscyplinarnych metod badania procesów politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i kulturalnych, jakie zachodzą współcześnie i zachodziły na przestrzeni wieków w tworzeniu różnych rodzaju granic oraz na pogranicznych,
 • zdobywać i analizować informacje o ww. procesach, jak rozumieć i interpretować procesy stworzenia granic,
 • odkrywać wieloaspektowe procesy kształtujące się na pograniczach idei, państwowości, narodowości oraz działań transgranicznych,
 • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących u granic i na pogranicznych w przeszłości i teraźniejszości.
 

Przykładowe przedmioty:

 • Ancient Roots Of Border & Contacts Zones,
 • History Of Borders And Border Regions In The 20th Century,
 • Field Research In The Borderland,
 • Fear And Reconciliation In Corss-border Relations,
 • Cultural Anthropology Of Borderlands,
 • Border Conflicts In The Caucasus Region,
 • From Borderlands To Euroregions – Borders In Contemporary Europe.

Nasi absolwenci pracują w:

 • instytucjach badawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, lokalnych grupach działania (LGD) zajmujących się popularyzacją wiedzy, NGO’sach – podejmujących problematykę pograniczną, szczególnie w aspekcie transferu kulturowego oraz współdzielonego dziedzictwa kulturowego,
 • lokalnych grupach działania jako animatorzy działań pogranicznych, współpracy międzynarodowej,
 • instytucjach, administracji rządowej i samorządowej rożnych szczebli zajmujących się współpracą transgraniczną,
 • działach promocji i kultury instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego.

Kontynuacja nauki:Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 120
Poziom: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
 

Kryteria kwalifikacji:Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

Dodatkowe informacje:Kierunek realizowany w Instytucie Historycznym – jednym z najsilniejszych naukowo jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego, wyróżnionym najwyższą możliwą oceną w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych w Polsce (A+), we współpracy z wybranymi specjalistami – teoretykami  i praktykami z innych europejskich i krajowych uczelni.

Studenci mogą odbyć fakultatywne staże we współpracy z Akademickim Biurem Karier.