Studia w języku angielskim – NOWOŚĆ 

Anglojęzyczne studia pierwszego stopnia BALTIC REGIONS STUDIES to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek dla osób, które chcą zgłębiać swoją wiedzę o regionie Morza Bałtyckiego i poznać specyfikę badań nad problematyką morską strefy bałtyckiej. Studia te pozwalają poznać bogatą przeszłość regionu, zrozumieć jego złożone uwarunkowania środowiskowe, zachodzące w nim dawniej i współcześnie procesy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Wiedzę z wielu różnych dziedzin będą przekazywać najlepsi specjaliści z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • rozumieć procesy polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i kulturalne, jakie zachodzą współcześnie i zachodziły na przestrzeni wieków w obszarze regionu Morza Bałtyckiego,
 • dostrzegać przebieg oraz zwłaszcza konsekwencje rozwoju dziejowego na współczesne wydarzenia oraz procesy,
 • badać problematykę morską na przykładzie Strefy Bałtyckiej, weryfikować szanse oraz zagrożenia, jakie stwarza jego geopolityczne położenie,
 • dokonywać analizy współpracy międzynarodowej w tym regionie,
 • wybranych języków tego regionu oraz analizować krajobraz historyczny nowoczesnymi metodami teledetekcji.
 

Przykładowe przedmioty:

 • Cultural heritage in the Baltic Sea Region,
 • Geography and biology of the Baltic Sea Region,
 • Cultures of the Baltic Sea Region,
 • Economy of the Baltic Region,
 • History of cartography in the Baltic Sea Region,
 • History of Pomerania,
 • History of the Baltic Sea Region in the Late Middle Ages,
 • History of the Baltic Sea Region after 1945.

Kariera i praca:Nasi absolwenci pracują jako:

 • specjaliści w instytucjach badawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, lokalnych grupach działania (LGD) zajmujących się popularyzacją wiedzy, NGO-sach – podejmujących problematykę morską oraz krajów Strefy Bałtyckiej,
 • specjaliści, animatorzy oraz uczestnicy wieloaspektowej współpracy międzynarodowej, zatrudnieni w instytucjach, administracji rządowej i samorządowej rożnych szczebli interesujących się problematyką morską oraz regionu Morza Bałtyckiego,
 • specjaliści w działach promocji i kultury instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego zajmującego się problematyką morską oraz Strefy Bałtyckiej.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 180
Poziom: I stopnia
Czas trwania studiów: 6 semestrów
 

Kryteria kwalifikacji:Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – Grupa I

 • język angielski

Kryteria kwalifikacji – Grupa II

 • historia
 • filozofia
 • geografia
 • historia sztuki

Kryteria kwalifikacji – Grupa III

 • przedmiot dowolny

Dodatkowe Informacje:Kierunek realizowany jest w Instytucie Historycznym (jednym z najsilniejszych naukowo jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego, wyróżnionym najwyższą możliwą oceną w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych w Polsce – A+), we współpracy z wybranymi specjalistami – teoretykami i praktykami z innych europejskich i krajowych uczelni.

Studenci mogą odbyć fakultatywne staże we współpracy z Akademickim Biurem Karier.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Baltic Region Studies mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach oferowanych przez Instytut Historyczny:

 • Borders and Boundaries Studies,
 • historia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • archeologia,
 • Menadżer Dziedzictwa Kulturowego,
 • na innych kierunkach, prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego.