W dniu 23.012023 r. w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste podpisanie protokołu uzgodnień, dotyczącego powołania Międzyinstytutowej Pracowni Badań Archeogenetycznych w Uniwersytecie Szczecińskim. Sygnatariuszami protokołu byli dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US – dyrektorka Instytutu Historycznego oraz prof. dr hab. Robert Czerniawski – dyrektor Instytutu Biologii. Projekt utworzenia pracowni jest efektem współpracy, którą oba Instytuty nawiązały kilka lat temu podczas badań XVII-wiecznych krypt w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie. Zasadniczym celem podpisanego protokołu jest połączenie potencjału naukowego obydwu instytutów, co pozwoli na utworzenie interdyscyplinarnego zespołu badawczego i prowadzenie w przyszłości projektów, które istotnie zwiększą wiedzę na temat bogatej historii Pomorza Zachodniego, która pozostaje przez lata niedoceniona przez interdyscyplinarne zespoły z innych jednostek badawczych. Oprócz zwiększenia atrakcyjności i zainteresowania Regionem, współpraca instytutów w ramach pracowni przyniesie również liczne korzyści naukowe, których efektem będą między innymi badania nad aDNA. Materiał do analiz będzie pozyskiwany w ramach prac wykopaliskowych prowadzonych przez m.in. Katedrę Archeologii IH US. Utworzenie Pracowni Badań Archeogenetycznych będzie pierwszym krokiem do powstania rozszerzonej formuły jednostki badawczej, której działalność skupiać się będzie na bioarcheologii. Dodatkowo istnienie takiej pracowni na Uniwersytecie Szczecińskim może znacząco zwiększyć atrakcyjność dydaktyczną Uczelni i pozwolić na utworzenie dodatkowego zaplecza do kształcenia studentów na takich kierunkach jak archeologia czy biologiczne podstawy kryminalistyki. W wydarzeniu uczestniczyli prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki US, dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US – dyrektorka Instytutu Historycznego US, prof. dr hab. Robert Czerniawski – dyrektor Instytutu Biologii, dr hab. Marianna Soroka prof. US – kierowniczka Katedry Genetyki i Genomiki, dr hab. Marcin Majewski, prof. US – kierownik Katedry Archeologii w Instytucie Historycznym US, a także dr Katarzyna Ślusarska i mgr Barbara Wąsowicz (zdjęcie ©Filip Kacalski/Uniwersytet Szczeciński).