Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Ma również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

• analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
• dostrzegać konsekwencje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
• jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości,
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie zarówno historyczne, jak i współczesne,
• jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa,
• mediach zajmujących się tą problematyką,
• muzeach, bibliotekach i innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
• Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki, np. na misjach pokojowych.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180 (I stopień), 120 (II stopień)

Specjalności:

I stopień – brak

II stopień:

  • obrona terytorialna;
  • militarystyka współczesna;
  • dzieje wojen i wojskowości

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • język polski

Dodatkowe informacje:

Student w każdym roku studiów bierze udział w zajęciach praktycznych, które wprowadzają go w badania nad wojną i wojskowością.

REKRUTACJA