dr Marta Chmiel-Chrzanowska

Katedra Archeologii US

Gabinet: 074B

Dyżur: czwartek 10-12

E mail: marta.chmiel-chrzanowska@usz.edu.pl

Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na kierunku Historia- specjalność Archeologia Pomorska oraz Archeologia. W 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. Społeczność kultury wielbarskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Domańskiego w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-2015 pracowałam dla Uniwersytetu w Oslo w projekcie E18 Rugtvedt-Dørdal.

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z okresem wpływów rzymskich, archeologią społeczną, archeologią śmierci, archeologią środowiska, stresem środowiskowym i jego wpływem na decyzje osadnicze społeczności w okresie wpływów rzymskich.

Jestem członkiem European Association of Archaeologists oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

 

Publikacje:

2011 Dziecko pominięte? Słów kilka o dziecku i dzieciństwie w kulturze wielbarskiej [w:] В.Ф.Колесник, Р.В.Терпиловський, К.В.Корнієнко (ред.), Археологія :спадок віків.Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірпнтів та молодих

2011 Archeologia lotnicza, GPS, GIS – perspektywy systemu łączonego w nauce i dydaktyce, [w:] Adamczyk M., Chmiel M., Maciąg Ł., Szalast G. (red.) 2011 Człowiek i środowisko. Interakcje w perspektywie interdyscyplinarnej, Szczecin, 163-171.

(współautor) 2011 Cztery żywioły w trzech spojrzeniach na epokę kamienia, Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata, Materiały z XII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Sesji Studentów Archeologii IP UAM, Poznań, 299-318.

2013 Children in the Wielbark culture societies, [w:] Romanowicz P. (red.), Child and Childhood in the light of Archaeology, Wrocław, 89-112.

(współautor) 2015 The Case of Nowe Warpno – New Dimension of Underwater Research in the Szczecin Lagoon, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XX, 235-256.

(współautor) 2016 ERASMUS-IP Wielbark Archaeological Field School 2012-13, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński  (red.), Materiały z XIX Sesji Pomorzoznawczej, Szczecin, 91-95.

2016 Who are you child? – children from wielbarkian site in Cecele, Archaeologia Polona, 50-51, 21-42.

2016 Starość w kulturze wielbarskiej, Przegląd Archeologiczny, 64, 111-113.

(współautor) O śmierci bez przesady: próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią, MZP, Nowa Seria, XI: 2015, z. 1, 7-32.

(współautor) Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku, Przeszłość Demograficzna Polski, t. 38 (3), 7-29.

2017 O manifestacji tożsamości oraz archeologicznych interpretacjach mody, Wiadomości Historyczne, nr 5, 10, 9-13.

2017 Struktury osadnicze w okresie wpływów rzymskich na Nizinie Pyrzyckiej – próba interpretacji, Rocznik Chojeński, t. IX, 9-42.

(współautor) 2018 Wielbark Archaeological Field school : Ausgrabungen aus Malbork-Wielbark (Pomorskie) in den Jahren 2014 und 2015, [w:] E. Trawicka (red.), XX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 125-139.

(współautor) 2018 Useless Stones? The Potential of Lithics in Palaeodemographic Research, Sprawozdania Archeologiczne, t. 70, 31-45.

2018 Cicho zmarli leżą : badania na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu, gm. Ustronie Morskie, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, Raport, nr 13, 85-96.

2018 Uneasy archaeology of the cliffs: Bagicz sites example, Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 9-22.

2019 Archeologia Bagicza. Kulturowe oblicza życia i śmierci, Szczecin.