Gabinet: 123

91 444 33 15

email: radoslaw.skrycki@usz.edu.pl

Konsultacje: czwartek, 9.45-11.45

ORCID: 0000-0002-6710-4774

 

Zainteresowania naukowe: dzieje kartografii i ikonografii ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza  Zachodniego i Nowej Marchii oraz historia regionalna tych krain; historia anarchizmu, głównie polskiego oraz wojna domowa w Hiszpanii i udział w niej Polaków.

W 2008 r. nakładem warszawskiego Wydawnictwa DiG rozprawa doktorska pt. Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII w., napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego i obroniona w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US w 2006 r. ukazała się drukiem. W lutym 2009 r. książka otrzymała nagrodę Lubuski  Wawrzyn Naukowy za rok 2008; w październiku 2009 nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Recenzje:
– „Geodeta”, nr 11, 2008 (dr Jarosław Łuczyński).
– „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 41, nr 2, 2009 (prof. Zbigniew Wójcik, Lucyna Szaniawska).
– „Zapiski Historyczne”, t. LXXIV, z. 1, 2009 (dr Jarosław Łuczyński).
– „Studia Zachodnie”, 12, 2010 (dr Bogusław Czechowicz).
– „Cartographica Helvetica”, 47, 2013 (dr Eckhard Jaeger).

Rozprawa habilitacyjna, syntezująca wiedzę o rozwoju kartografii państwa brandenbursko-pruskiego do połowy XVIII wieku oraz analizująca na przykładzie prac kartograficznych Goswiena Othmara Schultzego dynamiczny rozwój kartografii pruskiej w okresie fryderycjańskim, ukazała się drukiem w roku 2013 (Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej).
Książka otrzymała nagrody:
– wyróżnienie w konkursie „Lubuski Wawrzyn Naukowy” 2013;
– wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej w ramach XX Targów Książki Naukowej we Wrocławiu (18.03.2014)

Recenzje:
– „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 45, nr 3, 2013 (Lucyna Szaniawska)
– „Studia Geohistorica”, nr 2, 2014 (prof. Grzegorz Strauchold)
– „Czasy Nowożytne”, t. 27, 2014 (prof. Zygmunt Szultka; odpowiedź na recenzję: „Czasy Nowożytne”, t. 29, 2016)
– „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XXI, 2014 (dr Henryk Bartoszewicz)

Od 12 października 2007 r. Radosław Skrycki jest członkiem Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, a od 22 lutego 2011 jego przewodniczącym;

W latach 2011 – 2022 był członkiem Komisji Geografii Historycznej przy Polskim Towarzystwie Historycznym.

Od 1 września 2008 do 31 grudnia 2020 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu.

W latach 2013–2016 – współzałożyciel i członek redakcji rocznika „Studia GeoHistorica;

od 2014 roku – członek Rady Naukowej Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego„;
od stycznia 2017 r. – redaktor naczelny „Przeglądu Zachodniopomorskiego” (wcześniej, od z. 3 / 2009 – sekretarz redakcji);
w latach 2009 – 2016  i ponownie od 2021 – założyciel i redaktor naczelny „Rocznika Chojeńskiego;
od 2018 – członek redkolegium (rady naukowej) „Історикo-географічні дослідження в Україні”;
od 21 stycznia 2016 r. – członek Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego i Historii Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach;
od 27 czerwca 2018 – ekspert ds. szlaków kulturowych przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego;
od 3 października 2018 – członek Rady Programowej Morskiego Centrum Nauki.

Od 1 grudnia decyzją rektora US – kustosz zbiorów kartograficznych w Bibliotece Głównej US, a od 1 stycznia 2022 – kierownik Zespołu Badań nad Dawną Kartografią.

 

***

Zorganizowane konferencje:

Chojna i okolice na przestrzeni wieków, Chojna, 24 sierpnia 2007.

Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, XXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Pobierowo, 11-15 października 2007.

Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), Chojna, 29 sierpnia 2008.

Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, Gryfino, 6 marca 2009.

Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, Gorzów Wlkp., 26 listopada 2009.

Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa, XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Chojna, 23-25 września 2010 (współorganizator U. Markiewicz).

Konstelacja Szczecin. Aktorzy szczecińscy w kinie okresu międzywojennego, Szczecin, 8-9 listopada 2010 (współorganizator: J.A. Kościelna).

Z dziejów polskiego anarchizmu, Pobierowo 2-3 grudnia 2010 (współorganizatorzy E. Krasucki, M. Przyborowski).

Konstelacja Szczecin. Dita Parlo i kino buntowników: anarchiści, pacyfiści i rewolucjoniści w kinie i o kinie. Przykład niemiecki i francuski 1918-1945, Szczecin 18-19 października 2011 (współorganizator: J.A. Kościelna).

Konstelacja Szczecin. Kino wobec totalitaryzmu, Szczecin 17-18 października 2012 (współorganizator: J.A. Kościelna).

II Konferencja Naukowa „Z dziejów anarchizmu. W dwustulecie urodzin Michaiła Bakunina”, Szczecin 29-31 maja 2014 (współorganizator: M. Przyborowski, Muzeum Narodowe w Szczecinie).

Kartografia morska i krain nadmorskich, XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Szczecin 18-20 września 2014.

Uniwersytety Trzeciego Wieku na pograniczach, Gryfino 11-13 czerwca 2015 (współorganizator: J. Madejski).

III Konferencja Naukowa „Z dziejów anarchizmu. W 80-lecie wybuchu wojny domowej w Hiszpanii”, Szczecin 2-3 czerwca 2016.

Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI-XX wieku, XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Toruń 13-15 października 2016 (współorganizatorzy: Beata Konopska, Maciej Krotofil).

Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika, Szczecin 20-21 października 2016 (współorganizator: Stowarzyszenie Muzealników Polskich).

Dyplomacja i wojskowość w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Szczecin 23-24 maja 2018 (współorganizatorzy: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie).

Konferencja naukowa z okazji 450-lecia Dębna, Dębno 9 października 2021.

 

Wybrane publikacje (część dostępna na profilu academia.edu)

 

  1. Monografie

Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, Warszawa 2008.

Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej, Szczecin 2013.

Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2017 (współaut.: S. Alexandrowicz, J. Łuczyński).

 

  1. Redakcje

Chojna i okolice na przestrzeni wieków, Chojna – Zielona Góra 2007.

[współredakcja ze Stanisławem Alexandrowiczem] „Z Dziejów Kartografii”, t. XIV, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007, Szczecin 2008.

Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), Chojna-Zielona Góra 2008.

[współredakcja z R. Gałaj-Dempniak] Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, Szczecin 2009.

Rewolucja francuska w ikonografii. Katalog wystawy, czerwiec 2009, Szczecin 2009.

[współredakcja z E. Jaworskim] Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, Gorzów Wlkp. 2009.

[współredakcja z J. Ostrowskim] Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, „Z Dziejów Kartografii”, t. XVI, Szczecin 2011.

Konstelacja Szczecin. Aktorzy szczecińscy i kino okresu międzywojennego, Szczecin 2011.

[współredakcja z E. Krasuckim, M. Przyborowskim] Studia z dziejów polskiego anarchizmu, Szczecin 2011.

[współredakcja z J.A. Kościelną] II Konstelacja Szczecin. Dita Parlo i kino buntowników. Anarchiści, rewolucjoniści i pacyfiści w kinie i o kinie. Przykład francuski i niemiecki 1918-1945, Szczecin 2012.

[współredakcja z T. Ślepowrońskim] „Przegląd Zachodniopomorski”, Zeszyt poświęcony „Przeglądowi Zachodniopomorskiemu” i jego długoletniemu redaktorowi prof. dr. hab. Tadeuszowi Białeckiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, z. 1, 2013.

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, Szczecin 2013.

Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy, Chojna 2014.

Kartografia morska i krain nadmorskich, Szczecin 2014.

Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, Szczecin 2016.

[współredakcja z Dorotą Kąkol] Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, Strzelce Krajeńskie 2016.

[współredakcja z Magdaleną Szymczyk] Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Myślibórz 2017.

Z dziejów anarchizmu (3). Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939), Chojna 2018.

Studia i szkice z dziejów Dębna, Dębno 2021.

Na straży pamięci. 60 lat Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego, Mieszkowice 2021.

 

  1. Recenzje

Wojciech Iwańczak, Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 336, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 38, nr 2, 2006, s. 169–170.

Cartographia Silesiae Superioris, red. M. Zielonka, B. Wierzbicki, wyd. Arsilesia, Katowice 2006, s. 88+54 rozkładane tablice; „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 39, nr 1, 2007, s. 68–70.

Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum Gedruckt zu Nuermberg durch Johann Koler Anno MDLXXII. Mit eine Einführung und Erläuterungen von Ute SchneiderDarmstadt: Primus Verlag, 2006, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 40, nr 3, 2008, s. 289–290.

Odra – Oder. Panorama europejskiej rzeki, red. Karl Schlögel, Beata Halicka, Skórzyn 2008, „Przegląd Zachodniopomorski”, r. XXV (LIV), z. 1, 2010, s. 213–215.

G.J. Brzustowicz, Bitwa pod Granowem 1627. Studium z dziejów Nowej Marchii i Księstwa Zachodniopomorskiego w czasach wojny trzydziestoletniejChoszczno 2007, „Rocznik Chojeński”, t. I, 2009, s. 173–176.

B. Czechowicz, Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI-XVIII wieku, Acta Universitas Vratislaviensis No 3032, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 222, barwnych tabl. XVI, il. 193, „Studia Źródłoznawcze”, XLVIII, 2010, s. 185–188.

M. Ritter, Die Welt aus Augsburg. Landkarten von Tobias Conrad Lotter (1717-1777) und seine Nachfolgern, Deutscher Kunstverlag, Berlin 2014, ss. 264, „Studia Geohistorica”, nr 2, 2014, s. 196–198.

E. Jäger, Der Kupferstecher Karl Kolbe (1777–1842) und seine Rundkarten. Ein Berliner Künstlerleben im Biedermeier zwischen Goldmedaille und Pistolenkugel, Rockstuhl Verlag, Bad Lagensalza 2018, ss. 120 + 35 il. i 22 tablice, „Studia Geohistorica”, nr 7, 2019, s. 277–279.

D. Siwicka, Mapy romantyków, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018 (Seria Nowa Biblioteka Romantyczna), ss. 142, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 65, nr 3, 2020, s. 163-166.

E. Jäger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, s. 192, 74 ilustr., „Przegląd Zachodniopomorski” 36, 2021, s. 463-466.

 

  1. Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach

Nowa Marchia na pierwszej samoistnej mapie Brandenburgii Eliasa Camerariusa w redakcji Abrahama Orteliusza z 1590 roku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 34, 2002, nr 3, s. 211–214.

Obraz kartograficzny biegu Dolnej Odry do początków XX wieku, w: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. II Środowisko abiotyczne, red. R.K. Borówka, A. Witkowski, Szczecin 2003, s. 94–100.

Drogi pocztowe w Nowej Marchii w wybranych dziełach kartograficznych XVIII wieku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 10, 2003, s. 113-122.

Kartografia Nowej Marchii do końca XVIII wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 36, 2004, nr 4, s. 295–301.

Wieś pomorska na mapach nowożytnych (do XVIII wieku), w: Dzieje wsi pomorskiej. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Włościbórz, gmina Dygowo 13–15 maja 2005, s. 59–68.

Nautical elements and Maritime Motifs as Presented on 16-17th Century Maps of Pomerania, „Studia Maritima”, Vol. XVIII, 2005, s. 5–24.

Elementy nautyczne i motywy związane z symboliką morską na mapach Pomorza Zachodniego XVI–XVIII wieku,„Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie Szczecińskim”, t. IV, (2004), Stargard 2006, s. 149–166.

[sprawozdanie] Wystawa osiemnastowiecznych planów Szczecina ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie; „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 39, nr 1, 2007, s. 102–103.

Źródła ikonograficzne do dziejów Chojny (do 1945 r.). Przegląd chronologiczny, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, Chojna – Zielona Góra 2007, s. 87–103.

Plany bitew z okresu wojny siedmioletniej jako element rozwoju kartografii Nowej Marchii w okresie nowożytnym. Zarys problematyki, w: Küstrin – Kostrzyn. Z dziejów miasta i twierdzy, red. B. Mykietów, K. Sanocka, M. Tureczek, Kostrzyn – Zielona Góra 2007, s. 23–32.

Widoki miast brandenburskich Daniela Petzolda. Przyczynek do dziejów ikonografii nowomarchijskiej w okresie nowożytnym, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 14, Gorzów Wlkp. 2007, s. 143–150.

Obraz Nowej Marchii w kartografii nowożytnej (1406–1773), „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie”, Zeszyty Naukowe nr 7, Gorzów Wlkp. 2007, s. 75–85 (w jęz. niem.: Das Bild der Neumark in der neuzeitlichen Kartographie 1406–1773, tamże, s. 213–223).

Mapa jako narzędzie propagandy (na przykładzie mapy Brandenburgii Jacoba Paula von Gundlinga z 1724 roku), w: „Z Dziejów Kartografii”, t. XIV, red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Szczecin 2008, s. 197–205.

Maszewo w pomorskiej kartografii nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem mapy Eilharda Lubinusa z 1618 roku, w: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska, Szczecin 2008, s. 59–69.

Uwagi na marginesie artykułu Arkadiusza Cincio Zielona Góra i powiat zielonogórski na dawnych mapach, „Studia Zielonogórskie”, XIV, Zielona Góra 2008, s. 145–150.

Na marginesie nowej interpretacji Geografii Ptolemeusza, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 41, nr 1, 2009, s. 28–33.

Rozwój przestrzenny Gorzowa (do 1945 r.) w świetle źródeł kartograficznych, w: „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie”, z. 8, materiały z sesji naukowej Gorzów-Landsberg 750 lat historii miasta, 28 września 2007, Gorzów 2009, s. 57–69.

O wykorzystaniu dawnych map w nauczaniu historii, w: Szczecin źródła wiedzy o historii miasta od archeologii do czasów najnowszych, Pierwsza Konferencja Edukacyjna, 9 XII 2008 r.,  red. K. Rembacka, Szczecin 2009, s. 35–44.

O kosmografii w państwie idealnym na przykładzie Miasta Słońca Tomasza Campanelli, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIV, nr 2, 2009, s. 21–36.

Personifikacje Odry w kartografii, w: Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, red. E. Jaworski, R. Skrycki, Gorzów Wlkp. 2009, s. 61–72.

Konferencja „Kartografia pograniczy” w Gorzowie Wielkopolskim, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 42, 2010, nr 1, s. 80–81.

Oblężenia Kołobrzegu w czasie wojny siedmioletniej na tle kartografii regionu, w: R. Gaziński, W. Stępiński, Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński uczonego życie i dzieło, Szczecin 2010, s. 99–109.

Dwa źródła ikonograficzne do dziejów nowożytnego Drawska, w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, red. E. Krasucki, Szczecin 2010, s. 21–31.

Gerard Cornelius von Walrave – architekt szczecińskiej twierdzy, w: Szczecin – historię tworzą ludzie, Druga Konferencja Edukacyjna, Szczecin 11 XII 2009, red. K. Rembacka, Szczecin 2010, s. 60–69.

Glosa do „Przeglądu chronologicznego źródeł ikonograficznych do dziejów Chojny”, „Rocznik Chojeński”, t. II, 2010, s. 313–317.

De Germania Magna – wartości „Geografii” ptolemejskiej dla badań nad zachodnimi ziemiami Polski, w: Nazwa dokumentem przeszłości regionu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 339–348.

Uwagi o miejscu bitwy sarbinowskiej w kartografii regionu, w: Zorndorf 1758. Nierozstrzygnięta bitwa?, red. W.D. Brylla, B. Mykietów, M. Tureczek, Zielona Góra 2011, s. 123–132.

Drezdenko w  kartografii okresu wojny trzydziestoletniej, w: Między zamkiem a twierdzą. Studia nad dziejami fortyfikacji w Drezdenku, red. G. Podruczny, Gliwice 2011, s. 41–48.

Atlas jako dzieło sztuki i manifest polityczny (na przykładzie Atlasu Wielkiego Elektora), w: Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, „Z Dziejów Kartografii”, t. XVI, red. J. Ostrowski, R. Skrycki, Szczecin 2011, s. 119-127.

Z okresu wojny i pokoju – „francuskie” miejsca w Szczecinie z XVIII i XIX wieku, w: Szczecin i jego miejsca, Trzecia Konferencja Edukacyjna, Szczecin 10 XII 2010, red. K. Rembacka, Szczecin 2011, s. 93-106.

Rękopiśmienne plany Szczecina Gerharda Corneliusa von Walrave z pierwszej połowy XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, w: Dawna kartografia miast, „Z Dziejów Kartografii”, t. XV, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Warszawa 2011, s. 95-111.

Otwarcie Gabinetu Lubinusa na Zamku Książąt Pomorskich, „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 44, nr 3, 2012, s. 286-288.

Utopia depicta – mapy krain idealnych, „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 44, nr 4, 2012, s. 334-341.

Dr Jarosław Łuczyński 20 IV 1975 – 2 X 2012, „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 44, nr 4, 2012, s. 381-382.

Chojna w zainteresowaniach naukowych Tadeusza Białeckiego. Przyczynek do portretu profesora regionalisty, „Przegląd Zachodniopomorski”, Zeszyt poświęcony „Przeglądowi Zachodniopomorskiemu” i jego długoletniemu redaktorowi prof. dr. hab. Tadeuszowi Białeckiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, z. 1, 2013,s. 127-136.

Wielka Mapa Pomorza Eilharda Lubinusa a kartografia regionu, w: Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, red. R. Skrycki, Szczecin 2013.

Wielka mapa Pomorza Eilharda Lubinusa – dotychczasowy stan wiedzy i nowe ustalenia, w: Kamienie milowe w kartografii, „Z Dziejów Kartografii”, t. XVII, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Warszawa 2013, s. 119-138.

Bałtyk w kartografii, w: Bałtyk w edukacji historycznej, red. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Szczecin 2014.

Z dziejów kształtowania się wiedzy geograficznej  o Pomorzu i Szczecinie w epoce wczesnonowożytnej, w: Szczecin z oddali, red. K. Rembacka, Szczecin 2014, s. 29-39.

Współczesne badania nad historią kartografii w Polsce, w: Znowuż z „kuferkiem i chlebakiem…”, red. B. Konopska, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2014, s. 125-137.

Powiat chojeński i Mieszkowice w XVIII wieku, w: III Nadodrzańskie spotkania z historią, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2015, s. 57-75.

Pomorze w kartografii renesansowej, w: Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner, t. I, red. R. Zdero, Szczecin 2015, s. 124-149.

U progu nowych czasów. Strzelce Krajeńskie i powiat strzelecki w końcu XVIII wieku, w: Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, red. D. Kąkol, R. Skrycki, Strzelce Krajeńskie 2016, s. 155-164.

Królewiec czy Chojna? Kartograficzna zagadka z Turcją w tle, „Rocznik Chojeński” t. VIII, 2016, s. 179-190.

Polska historia kartografii – próba oceny ostatnich 40 lat, w: Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945-2015), „Z Dziejów Kartografii”, t. XX, red. T. Bogacz, B. Konopska, Warszawa 2016, s. 15-23.

Szczecińskie badania nad historią kartografii i prekursorskie prace Mieczysława Stelmacha, w: Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945-2015), „Z Dziejów Kartografii”, t. XX, red. T. Bogacz, B. Konopska, Warszawa 2016, s. 117-123.

Historia kartografii i geografia historyczna Nowej Marchii – stan i potrzeby badań i edycji źródeł, w: 25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim, red. E. Jaworski, G. Kostkiewicz-Górska, K. Wasilewski, Gorzów Wlkp. 2017, s. 37-47.

Południowe wybrzeże Bałtyku w kartografii nowożytnej (XV-XVIII wiek), w: Leksykon żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, t. I, red. P. Owczarski, Szczecin 2017, s. 599-629.

Kartograficzny obraz ziemi myślborskiej w okresie nowożytnym, w: Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, red. R. Skrycki, M. Szymczyk, Myślibórz 2017, s. 46-60.

Maurycy Beniowski jako geograf i kartograf, w: 250-ta rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej, red. S.D. Gal’czak i in., Bar 2018, s. 155-179.

Anarchiści hiszpańscy w oczach (nie tylko) polskich komunistów, w: Z dziejów anarchizmu (3). Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939), red. R. Skrycki, Chojna 2018, s. 99-121.

Mapa powiatu chojeńskiego Goswiena O. Schultzego z 1778-1779 roku, w: „Rocznik Chojeński” t. XI, 2016, s. 157-165.

Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark), „Przegląd Zachodniopomorski” 4, 2019, s. 173-188.

Dwa czy trzy? W kwestii liczby wydań wielkiej mapy Pomorza Eilharda Lubinusa, w: „Zapiski Historyczne” 85, z. 3, 2020, 129-139.

Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i początki szczecińskiego anarchizmu, w: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, red. D. Bień, W. Mazur, G. Piotrowski, P. Ruchlewski, Gdańsk 2020, s. 27 – 36.

Upamiętniać czy nie? Polityka historyczna, lokalna pamięć i casus Adama Jakuszki, w: Studia i szkice z dziejów Dębna, red. R. Skrycki, Dębno 2021, s. 94-109.

Powstanie i funkcjonowanie garnizonu w niewielkim mieście pruskim w XVIII wieku: studium Koenigsbergu / Chojny we wschodniej Brandenburgii, w: Oblicza wojny, t. IV, Wojna i miasto, red. T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol, Łódź 2021, s. 73-96.

Czesława Paśnika diagnoza stanu muzealnictwa w powiecie myśliborskim (1973), „Civitas et Museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu” 1, 2022, s. 131-140.

„Pierwsze prywatne” muzeum w PRL (60 lat Muzeum Regionalnego w Barlinku), „Muzealnictwo” 63, 2022, s. 9-14.

Johann Baptista Homann – kartograf zapomniany, „Krakowski Rocznik Archiwalny” XXVIII, 2022, s. 107-121.

The Map of Pomerania by Eilhardus Lubinus (1618) – Two Editions or Three?, „Imago Mundi” 74:2, 2022, s. 277-286.

Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinusa, „Z dziejów kartografii” XXIV, Mapa a tekst, red. K. Łopatecki, 2022, s. 305-320.

Muzeum straconych szans (60 lat Muzeum Regionalnego w Barlinku), „Muzealnictwo” 64, 2023, s. 2-8.

The first state of Georg Freudenhammer’s map of Palatinatus Posnaniensis from 1645, „Polish Cartographical Review” 55, 1, 2023, s. 50-55.

 

 

  1. Publikacje źródłowe

O powstawaniu tak zwanej Mapy Chrzanowskiego w świetle listu Generała z 28 września 1844 roku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 35, nr 4, 2003, s. 280–283.

Angielska relacja o bitwie pod Sarbinowem i pierwszy drukowany plan bitwy, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), red. R. Skrycki, Chojna – Zielona Góra 2008, s. 61–67.

Kołobrzeg w wojnie siedmioletniej 1756-1763. Źródła kartograficzne do dziejów miasta w XVIII wieku, Kołobrzeg 2011.

Filipa Hainhofera dziennik podróży zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, Szczecin 2020.

 

  1. Artykuły prasowe i publikacje popularnonaukowe

[współautor E. Krasucki] Bez poklepywania, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 30 stycznia 2002.

[współautor R. Kotla] Renesansowy Szczecin z przełomu XVI i XVII w. Widok Szczecina z ok. 1600 r., dodatek specjalny do „Gazety Wyborczej Szczecin”, 25 czerwca 2003.

Głos w dyskusji Bitwa pod Cedynią a lokalna tożsamość, „Gazeta Chojeńska”, nr 36, 4–10 września 2007 i nr 40, 2–8 października 2007.

Jakiego muzeum Chojna potrzebuje?, „Gazeta Chojeńska”, nr 44, 28 października 2008.

Jeszcze raz o muzeum w Chojnie, „Gazeta Chojeńska”, nr 13, 31 marca 2009.

12-odcinkowy cykl dla „Kuriera Szczecińskiego”: Z dala od morza (KS, 2 lipca 2009), Ptolemejska rewolucja (KS, 7 lipca 2009), Regionalny debiut (KS, 14 lipca 2009), Holenderska dominacja na morzu (KS, 21 lipca 2009), Matka wszystkich map(KS, 28 lipca 2009), Widziane z dalekiej Italii (KS, 4 sierpnia 2009), Z Neptunem w rydwanie (KS, 11 sierpnia 2009), Ostatni holenderski akord (KS, 18 sierpnia 2009), Szczecin, czyli złote runo (25 sierpnia 2009), Nadzieja czasów wielkiej wojny (1 września 2009), Ostatni akord dawnej kartografii (8 września 2009), Zaproszenie do dalszej wędrówki (10 września 2009).

Afrykański Holokaust, „Kurier Szczeciński”, 9 października 2009.

Szczecin nieakademicki, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 26 kwietnia 2010.

Chojna. Impresje sprzed wieku, Szczecin 2011.

Muzeum dla Chojny, „Rocznik Chojeński”, t. IV, 2012, s. 373-380.

Historia, patriotyzm, polityka, „Dialogi” nr 5, 2016, s. 4-5. (tekst do pobrania tutaj)

[współaut. M. Gierke] Regina Regiomontana. Kościół Mariacki w dawnej ikonografii, katalog wystawy, Chojna 2016.

Zmiany nazw ulic a naginanie historii, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 16 czerwca 2017 (linka tutaj).

Gabinet Lubinusa. Przewodnik po ekspozycji stałej, Szczecin 2017.