Gabinet: 126
telefon: 444 33 17
konsultacje: środy, godz.13.30-15.00
e-mail: henryk_walczak@whus.pl

 

Prof. dr hab. Henryk Walczak zajmuje się problematyką dotyczącą dziejów Polski w latach 1918-1939. Swoje zainteresowania koncentruje na myśli politycznej, postaciach wybitnych polityków oraz stosunkach Polski z Rumunią. Autor 2 monografii, ok. 60 artykułów naukowych, współredaktor 2 wielotomowych źródeł pamiętnikarskich oraz 16 monografii wieloautorskich; uczestnik ponad 30 oraz współorganizator, bądź organizator 16 konferencji naukowych.

 

Wybrane publikacje

1. Edycja Źródeł

-Dziennik Juliusza Zdanowskiego t.I – VII, Szczecin 2013-2015, współredakcja z J. Farysiem, T. Sikorskim i A. Wątorem

-Kościół katolicki na ziemiach polskich. Wspomnienia i refleksje ks. dr. Henryka Hilchena z lat 1910-1945,Szczecin 2014, t. I-II, współredakcja z Z. Szultką

2. Monografie

– Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925. Szczecin 1999
– Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej 1918-1931. Szczecin 2008

3. Prace pod redakcją

– Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945. Szczecin 2001, wraz z M. Baumgartem i A. Wątorem

— W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Szczecin 2009, wraz z T. Sikorskim i A. Wątorem
– Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939. Szczecin 2010 (I wyd.), 2011 (II wyd.), wraz z J. Farysiem i A. Wątorem

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie, Szczecin 2014, wraz z P. Długołęckim i K. Szczepanikiem i J. Farysiem

– Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii, materiale și eseuri dedicate in memoriam prof. dr univ. Wojciech Rojek, red. wraz z A. Kastory, Kraków 2017

4. Artykuły

-Stanowisko Czechosłowacji wobec Polski w okresie wojny 1920 roku. [w:] Wojna polsko-radziecka 1920. Red. J. Faryś, Szczecin 1990

-Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec układu Skirmunt-Benesz z 6 listopada 1921 roku. [w:] Przegląd Zachodniopomorski 1992, z.2

-Józef Piłsudski i koła belwederskie wobec konfliktu polsko-czechosłowackiego 1918-1920 [w:] Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości. Cieszyn 1999

-Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec czechosłowackiej i rumuńskiej koncepcji Małej Ententy w roku 1920 [w:] Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sympozjum. Relaţii polono-române. Materialele simpozionului. Red. S. Iachimovschi E. Wieruszewska. Suceava 2004

-Polscy konserwatyści wobec Czechosłowacji w okresie rokowań o zachodnioeuropejski pakt gwarancyjny w 1925 roku [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Pod red. J. Farysia, H. Kocója i M. Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp. 2006

-Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski ( 9 II 1929 r.). [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de alţii. Polonezi şi români raportami la patrimoniul istoric şi cultural al. Europei, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska. Suceava 2007

-Roman Dmowski – minister spraw zagranicznych (27 X – 15 XII 1923 r.) w drugim gabinecie Wincentego Witosa. [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-Ludzie-Działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor. Szczecin 2008

-Przedłużenie przymierza Polski i Rumunii a kwestia rokowań o pakt o nieagresji z ZSRR (1930–1931). Studia z dziejów Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 43. 2008

-Sojusz polsko-rumuński w latach 1921-1922. Współcześni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki. Toruń 2009

-Polsko-rumuńskie konwencje wojskowe 1921-1931 [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, pod red. M. Patelski i M. Białokur, Toruń 2010

-Sprawa przystąpienia Rumunii do wojny w polityce międzynarodowej 1914-1916, [w:] I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918. Studia i materiały, pod red. A.Krzaka, Szczecin 2014

– Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931-1932 (cz. 1-2), Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 2014 t. 49 z. 2, 2015, t.50, z.1

– Mežduvoennoe evrazijstvo v sovremennoj pol’skoj naučnoj literaturę, Naučnyj Žurnal Evrazijstvo i Mir – The Journal of Eurasia and World. 2015, vyp. 1

– Dyplomacja polska a stanowisko Nicolae Titulescu w kwestii zawarcia rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w 1932 r. [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice şi culturale ale relaţiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, I. Biseada, Suceava 2016

– Sojusz z Rumunią w środkowoeuropejskiej i bałkańskiej polityce Polski w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku, [w:] Międzymorze w polityce II Rzeczypospolitej. Nadzieje i ograniczenia, pod red. E. Znamierowskiej-Rakk, Warszawa 2016
– Polish-Romanian diplomatic relations during the 1920 war, „Analele Științifice ale Universităţii <Alexandru Ioan Cuza> din Iaşi (Serie nouă). Istorie, t. LXII, 2016
– Polscy przedstawiciele dyplomatyczni w Rumunii w latach 1918 – 1940. Część I: 1918-1923, część II: 1923 – 1940 w: Polish Biographical Studies, 2016, nr 4, 2017, nr 5
– Wizyta Króla Rumunii Karola II w Polsce 26 czerwca – 1 lipca 1937 r. Antecedencje, przebieg i rezultaty, w: Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii, materiale și eseuri dedicate în memoriam prof. dr univ. Wojciech Rojek, red. A. Kastory i H. Walczak, Kraków 2017