Katedra Archeologii

Gabinet: 977c

Mail: Agnieszka.Matuszewska@usz.edu.pl

 

Stopnie naukowe

*Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Magister, rok uzyskania – 2003

*Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Doktor, rok uzyskania – 2008

 

Zainteresowania naukowe

Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu, prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, popularyzacja archeologii.

 

Publikacje (wybór)

2004    Znaczenie tradycji Pucharów Dzwonowatych w strefie leśnej Europy   Wschodniej, Гiстарычна- археалагiчны зборнiк, No 19,  s. 58-69, Mińsk. 

2007 Akulturacja protobrązowa schyłkowoneolitycznych społeczności kultury ceramiki sznurowej na terenie Dolnego Nadodrza, [w:] Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Zbornìk referátov z 25. zasedání bádatelů pro výzkum neolitu  Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové, 30. 10. – 2. 11. 2006, s. 136-146, Hradec Kralove. (współautor)

2008  Obrzańska enklawa późnej kultury ceramiki wstęgowej w świetle materiałów ze stanowiska nr 14 w Sulechowie, [w:] I. Cheben, I. Kuzma (red.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zbornìk referátov z 26. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska, Michalovce, 24.-27. 9. 2007,  s. 169-176, Nitra. (współautor)

2010 Groby wielopochówkowe dolnoodrzańskiej grupy kultury ceramiki sznurowej, [w:] S. Czopek, S. Kadrow (red.) Myślą i łopatą. Studia archeologiczne dedykowane wybitnemu uczonemu Janowi Machnikowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, s. 219-233, Rzeszów. (współautor)

2010 Neolityczne materiały ze stanowiska nr.1 w Janowie Pomorskim, gm. Elblag, woj. Warminsko-mazurskie,  Мaтэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны,  Вып. 19., s. 167-175,  Мінск. 

2010  The Lower Odra enclave of Corder Ware Culture  in the light of contacts in the South-western Baltic zone, [w:] Å. Larsson, L. Papmehl-Dufay (eds.) Uniting Sea II, Stone Age Societies in the Baltic Sea, s. 249-271, Sztokholm.  

2011 Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Poznań.

2011 Groby podkurhanowe dolnoodrzańskiej grupy kultury ceramiki sznurowej, [w:]  H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., s. 417-424, Kraków, Warszawa.

2011 Grób zbiorowy kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie, w województwie zachodniopomorskim, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.) XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, s. 79-88, Gdańsk (współautor)

2012 Źródła kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie w świetle problematyki wyposażenia grobów ze schyłku neolitu i początku epoki brązu nad dolną Odrą, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, t. 28, s. 57-73. (współautor)

2012 „Mała rzecz a cieszy”. Niezwykłe znalezisko kamiennej siekierki jadeitowej z okolic jeziora Ostrów (pow. Gryfiński, wojew. zachodniopomorskie), Rocznik Chojeński, t. IV, s. 39-51. (współautor)

2012 The Cultural Issues as Related to the Neolithic Antiquities: An Introducion, [w:] K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.) Lost-Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin, Szczecin, s. 69-79. (współautor)

2012  Ślady osadnictwa z okresu neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.) Janów Pomorski, stan. 1 / site 1, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, tom I:1, Od Paleolitu do Wczesnego Okresu Wędrówek Ludów, Elbląg, s. 27-38.

2012 Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin (redaktor). /Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin.

2012  Grób skrzynkowy w Kleszewie, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie, na tle osadnictwa kultury amfor kulistych na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, Tom II, s. 5-27. (współautor)

2013 Dolne Nadodrze w młodszej epoce kamienia jako przedmiot badań regionalnych, [w:] J. Hoff, S. Kadrow (red.) Region i regionalizm w archeologii i historii, Rzeszów, s. 74-91. (współautor)

2013  Mikroregion  Cedynia w pradziejach. Zarys problematyki, [w:] P. Migdalski (red.) Cedynia i okolice poprzez wieki,   Chojna-Szczecin, s. 77-86 (współautor)
2013    Konstrukcje megalityczne z Golic, gm. Cedynia, woj. zachodniopomorskie, Rocznik Chojeński, t. V, s. 49-61.

2014  Культура шнуровой керамики в южно-балтийской области, ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ, Выпуск 2, s. 62-77, Калининград.

2015    „Elitarne pochówki” w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Niżu Polski [w:] K. Biały, P. Briks, M. Cieśluk, D. Okoń (red.) Elity w świecie starożytnym. Szczecińskie studia nad starożytnością, vol. III, Szczecin, s. 11-18.

2015  Krajobraz kulturowy południowej części powiatu gryfińskiego (gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój) – niewykorzystany potencjał?, Rocznik Chojeński, t. VII, s. 259-278.

2016 Wojna i pokój. Strategie obronne i uzbrojenie w młodszej epoce kamienia i wczesnej epoce brązu na terenie Niżu Polski na przykładzie wybranych stanowisk i typów potencjalnej broni [w:] A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak (red.) Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, Szczecin, s. 17-35.

2016 Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin/Funnel Beaker culture communities on Wolin Island, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XII, s. 77-124.

2017  Zasoby archeologiczne, [w:] W. Banieczko (red.) Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – 25 lat : historia, przyroda, turystyka, edukacja, Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra, s. 46-52.

2016 Dolicki mikroregion osadniczy w świetle badań nieinwazyjnych, Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis. Vol. 52, s. 151-173.

2018 The Funnel Beaker Culturein the Szczecin Lowlands – looking back on the last 30 year, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, t. 47, s. 131-147.

2019  A report on the verification of megalithic tombs in Western Pomerania, Poland, in: Johannes Müller, Martin Hinz, Maria Wunderlich (Eds.) Megaliths – Societies – Landscapes.  Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe, vol. 1, Bonn, s. 277-287.

2019 Kultura pucharów lejkowatych na Nizinie Pyrzyckiej, w: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz, (red.) Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Poznań, s. 371-384.

2019 Badania neolitycznego rondela w Nowym Objezierzu w 2018 roku, Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie, R.VIII.2018, s. 145-155 (współautor).

 

Granty, projekty

* Grant promotorski KBN „Kultura ceramiki sznurowej w strefie  południowobałtyckiej. Taksonomia, chronologia, rozwój przestrzenny”. (2005 r.  –   2007 r.).

* Projekt  ustowski – wspólne przedsięwzięcie Zakładu Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dotyczy ono dużej puli źródeł archeologicznych identyfikowanych dotychczas z kultura pucharów lejkowatych (KPL), a konkretnie z jednym z jej odłamów – tzw.grupą ustowską (czy też britzko-ustowską). [opiekun merytoryczny projektu]

* „Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo konserwatorski” (realizowany w trybie dwuletnim – 2011-2012 r.; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych [kierownik projektu]

* Zaginione, ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich.” (realizowany w 2012 r. przez Muzeum Narodowe w Szczecinie; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 2 Wspieranie Działań Muzealnych [wykonawca]

* Wykonawca 1 grantu „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.” Narodowe Centrum Nauki Opus 14 nr rejestr projektu: 2017/27/B/HS3/02925

 

Wyróżnienia i nagrody

*Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe (2012 r.).

*Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.).

* Wybór w ramach 10 największych odkryć archeologicznych w Polsce 2014 roku – portal archeolog.pl (2014 r.)

 

Inne

* Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, oddział zachodniopomorski (od 2016 r.)