dr hab. Rafał SIMIŃSKI

Gabinet / Office 079

rafal.siminski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3533-0566

Dzieje Pomorza Zachodniego w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, relacje książąt z dynastii Gryfitów i biskupów kamieńskich z zakonem krzyżackim w Prusach w XIV-XV wieku, kultura dyplomatyczna i polityka zagraniczna średniowiecznej Europy łacińskiej, kontakty rycerstwa z duchowieństwem (kapituły i klasztory) i mieszczaństwem (konflikty i współpraca), życie religijne i rycerski model pobożności, kultywowanie rodowych tradycji

History of Western Pomerania in the Middle Ages and the early modern period, relations between the dukes of the Griffin dynasty and the bishops of Kamień Pomorski and the Teutonic Order in Prussia in the 14th-15th centuries, diplomatic culture and foreign policy of medieval Latin Europe, knighthood’s contacts with the clergy (chapters and monasteries) and the bourgeoisie (conflicts and cooperation), religious life and the knightly model of piety, the cultivation of family traditions