Ukończyłam studia magisterskie na kierunku historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w 2008 roku. Moja praca magisterska, napisana pod kierunkiem p. prof. Karola Olejnika, poświęcona była analizie idei społecznych i politycznych Braci Polskich.

W roku 2016 obroniłam rozprawę doktorską pt. Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, której promotorem był p. prof. Adam Makowski.

Interesują mnie: historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej i roli Kościoła katolickiego; historia idei tolerancji w Polsce, zwłaszcza w XIX wieku oraz przemiany cywilizacyjne.

  • Publikacje:

Na niwie niepodległej wiedzy. Archiwum myśli Aleksandra Świętochowskiego na temat państwa i narodu. Wybór z lat 1871-1938, Szczecin 2020;

Rola Kościoła katolickiego w budowaniu i wzmacnianiu wspólnot lokalnych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, [w:] Kultura-Tożsamość-Rozwój. 75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego, praca zbiorowa pod redakcją Marka Tałasiewicza i Kazimierza Kozłowskiego, Szczecin 2020;

Udział Kościoła rzymskokatolickiego w propagandzie na rzecz tzw. ziem odzyskanych w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski 2019, z. 1;

Środowisko kapłańskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, [w:] „Zapiski Historyczne” 2019, z. 2;

As publicystyki polskiej przełomu XIX i XX w. Aleksander Świętochowski i jego związki z prasą, [w:] „Polish Biographical Studies” 2018, nr 6;

Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2018

Integracyjna rola Kościoła rzymskokatolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949, [w:] Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. K. Bock-Matuszyk, W. Kucharski, P. Zubowski, Wrocław 2018;

Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945-1951 – wybrane perspektywy, [w:] „Studia Maritima” 2017, vol. XXX;

Na marginesie Kościoła. Księża-patrioci na Pomorzu Zachodnim w latach 1949-1956, [w:] Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością a przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Bielfeld 2017;

Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Powiat drawski na tle regionu, [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Odsłona druga, red. E. Krasucki, Drawsko Pomorskie 2017;

Zdeterminowani. Fragmenty życiorysów trzech rządców kurii gorzowskiej (1945-1956), [w:] „Polish Biographical Studies” 2016, nr 4;

Aktywność i charakterystyka katolików świeckich na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Wnioski z wyników przeprowadzonych badań statystycznych, [w:] SENSUS CATHOLICUS. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy aktywność – myśl. W setną rocznicę urodzin Jerzego Turowicza. W 105. rocznicę urodzin Stanisława Stommy, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014;

Napływ duchowieństwa rzymskokatolickiego na Pomorze Zachodnie w latach 1945-1956, [w:] „Przeszłość demograficzna Polski”, 36, 2014;

(współredakcja) Historia 2.0, red. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak, Lublin 2014;

Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego wobec Pomorza Zachodniego w latach 1949-1953, [w:] Stabilizacja polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. W. Kucharski, Wrocław 2013;

Siostry. Zgromadzenia zakonne w służbie zdrowia w czasach Polski Ludowej na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] „Miscellanea Anthropoligica et Sociologica”, Disease, illness, seakness. Obraz choroby w polskim społeczeństwie” 2013, 14 (2);

Rozdziały w monografii: Gryfice. Dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013: Rzemiosło miejskie; Handel i aprowizacja; Rolnictwo w mieście; Turystyka.