Dr hab. Piotr Briks prof. US

Gabinet: 055

Dyżur: czwartek godz. 12:00-14:00

Konsultacje: środa godz. 10:30-12:00

e-mail: briks@op.pl

www: briks@whus.pl

 

Biogram

Piotr Mieszko Briks

(ur. 3.06.1966, Szczecin)

Wykształcenie:

Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie (1991);

Katolicki Uniwersytet Lubelski (1996);

École biblique et archéologique française de Jérusalem (1998).

Kolejne stopnie naukowe:

doktorat – KUL – Lublin (1999);

habilitacja – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa (2004).

Główne zainteresowania badawcze: historia Lewantu, biblistyka, historia cywilizacji na Bliskim Wschodzie.

Publikacje: autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych.

 

Zajmowane stanowiska służbowe:

Akademia Teologii Katolickiej (później UKSW) w Warszawie

adiunkt (1998-2004)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

adiunkt (2004- 2006)

Wydział Teologiczny US

profesor nadzwyczajny US (2006-2008)

kierownik Katedry Starego Testamentu (2005–2008)

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US (2008-)

profesor nadzwyczajny US (2008-)

”Colloquia Theologica Ottoniana”

redaktor naczelny (2000-2008).

 

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych i inne doświadczenia pozazawodowe:

członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich;

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;

od 25 lat przewodnik po krajach Bliskiego Wschodu (Izrael, Palestyna, Grecja, Turcja, Liban, Jordania, Syria, Egipt, ponadto Armenia i Gruzja).

od 10 lat sędzia piłki siatkowej

 

Wybrane publikacje książkowe:     

Podręczny Słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1999, str. 423.

Radość Boga w Starym Testamencie, Rozprawy i Studia Biblijne, tom 7, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000, str. 316.

Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej, Rozprawy i Studia Biblijne, tom 17, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2004, str. 545 (rozprawa habilitacyjna).

Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego 1985-2015, Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, str. 84 (redaktor naukowy i współautor).

Elites in the Ancien World,  Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. II, Minerwa, Szczecin 2015, s. 256 (redaktor i współautor).

Przewodnik po hebrajskim tekście księgi Jonasza – w przygotowaniu

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת – Tajemnice alfabetu hebrajskiego – w przygotowaniu

 

artykuły naukowe:     

Leksykon imion osobowych w „Biblia Hebraica” (litera L), Szczecińskie Studia Kościelne 1/1991, 137-139.

Kronika Zjazdów Biblistów Polskich w latach 1937-1995, Szczecińskie Studia Kościelne 5/1994, 163-191.

Struktura Psalmu 98 jako czynnik podkreślający jego teologiczną wymowę, Collectanea Theologica 4/1998, 13-20.

Ne 8,10 – radość Boga jest naszą nadzieją, w: „Czyn… człowieka odda mu zapłatę”. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. J. Homerskiego, Tarnów 1999, 141-149.

Multimedialny Świat Biblii, Collectanea Theologica 1/2000, 215-222.

Radość w liturgii Starego Testamentu, w: „Verbo Domini servire – opuscula Ioanni Cantio Pytel Septuagenario dedicata”, Poznań 2000, 63-78 oraz (przepracowany) Ruch Biblijny i Liturgiczny 3-4/2000, 143-161.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi” Mt 5,9  komentarz egzegetyczno-teologiczny, Colloquia Theologica Ottoniana 1/2001, 38-41

Historia w rozumieniu starożytnych Hebrajczyków, CTO 1/2002, 19-27.

Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9-10), Verbum Vitae 4/2003, 79-98.

Kohelet – nauczyciel czasu kryzysu, CTO 1/2003, 7-17.

Nowe Imię JHWH, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte, red. A. Offmański, Szczecin 2003, 347-352.

Apokaliptyka jako próba ucieczki do przodu, RBL 4/2003, 277-284

Historyczne Megiddo a apokaliptyczny Harmagedon, CTO 1/2004, 6-18.

Betsaida w Biblii i najnowszych badaniach archeologicznych, Studia Judaica 7/2004/1, 15-22.

Eschatologia w Księgach Machabejskich, CTO 2/2004, 27-33.

Megiddo perła archeologii biblijnej, CT 74/2004/3, 5-17.

Idee eschatologiczne w Księdze ben Syracha, Studia Sandomierskie 11/2004/4, 107-114.

Sprawiedliwość czy miłosierdzie Boga? w: W. Chrostowski (zebr. i oprac.), Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, Warszawa 2004, 82-95.

Świątynia JHWH na Synaju, A. Offmański (red.), Miłosierdzie na nowo światu ukazane, Szczecin 2005, 159-165.

Smoki i potwory w Biblii hebrajskiej, CTO 1/2005, 45-60.

Eschatologiczna perspektywa Hymnu i Błogosławieństwa z Księgi Tobiasza, w: W. Chrostowski (zebr. i opac.), „Oto idę”. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2005, 117-129.

Cherem jako klątwa śmierci, CTO 2/2005, 6-16.

Radosna eschatologia Księgi Madrości, w: „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU. Rozprawy i Studia Biblijne nr 23, Warszawa 2006, 75-89.

Historyczno-teologiczne uwarunkowania genealogii rodów lewickich (Wj  6,14-25), (współautor: J. Lemański), w: Z. Kroplewski, A. Offmański, „Ty jesteś kapłanem na wieki”. Księga pamiątkowa ku czci ks. abp. dr. Z. Kamińskiego, Szczecin 2006, 71-84.

Nergal i Ereszkigal – światło w krainie mroku, CTO 2/2006, 87-97.

Opowieść o dziwnym proroku (Księga Jonasza), w: J. Frankowski, Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, tom 3, Księgi historyczne Starego Testamentu cz. II. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego, Warszawa 2007, 182-205.

Zakochani Bogowie Asyrii – poemat o Nabu i Taszmetu, Collectanea Theologica 4/2008.

Babiloński ślad wydarzeń biblijnych?Komentarz do odkrycia prof. Michała Jursy, CTO 2/2008, 100-106.

Szatan, złe duchy, demony, aniołowie zagłady i potwory w Starym Testamencie, w: S. Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, Studia i Rozprawy 22, Szczecin 2008, 73-88.

Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie perskim, Scripta Biblica et Orientalia 1/2009, 91-106.

Nabi Musa (islamskie sanktuarium na Pustyni Judzkiej) jako przykład kreacji miejsca pielgrzymkowego, w: Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna, Szczecin 2010, 437-447.

Ślady hebrajskich wierzeń w życie po śmierci, Scripta Biblica et Orientalia 2/2010, 127-139.

Topos Niniwy w Starym Testamencie, Scripta Biblica et Orientalia 3/2011, 157-171.

Księga Rut jako przykład społeczno-politycznego zaangażowania kobiety w Starym Testamencie, Przegląd Zachodniopomorski 2/2012, 17-25.

Eschatology without “End”. Eschatological concepts of ancient Israel, w: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.), Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources, Pułtusk 2013, 25-30.

Dzieje biblistyki polskiej na Pomorzu Zachodnim,  Środkowym i Ziemi Lubuskiej, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 10/2013, 501-513.

Zakład Historii Starożytnej 2011–2015, w: P. Briks (red.), Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego 1985-2015, Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. I, Szczecin 2015, s 17-40.

Ofiara Abrahama jako przykład etiologii kultycznej,  – opublikować

Reforms of King Josiah of Judah (640–609 BC) – defeat or success?, w: P. Briks (red.), Elites in the Ancient World, Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. II, Szczecin 2015, 35-47.

Abyś długo żył na ziemi… Znaczenie kbd w Wj 20,12a//Pwt 5,16a, w: P. Gonieszewski/C. Korzec, „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,6). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, Szczecin 2015, 245-256.

Mohammed H. Oraibi (współautor), Maragha Observatory: Medieval International Centre for Research, “World Journal of Applied and Life Sciences”, Vol. 2, No. 2, April, 2015, 113-124.

Mohammed H. Oraibi (współautor), Początki obserwatorium w Maradze w świetle źródeł arabskich i perskich, – opublikować

Nabi Samuel – sanktuarium trzech religii – (I Szczecińskie Spotkanie Studiów Wschodnich: organizator: ‚Veronika Belyaeva’ <belyaeva.veronika@gmail.com>)

Djâmi Nabî Yunîs – Shrine of the prophet Jonah in Nineveh, w: Księga Pamiątkowa prof. dr hab. Stefana Zawadzkiego.

Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IV BC–II AC), „Studia Maritima”, vol. XXIX (2016), 43-61. [11]

Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII przed Chr.–II po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. I, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, t. 36, s. 3–16, DOI: 10.12775/KLIO.2016.001. [13]

Ślady sportów walki wręcz w starożytnej Mezopotamii, w: A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak (wyd.), „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały”, Szczecin 2016, 37-49.

Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII przed Chr.–II po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. II: Starożytne porty i przystanie nad Morzem Martwym, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, t. 37, s. 3–22, DOI: 10.12775/KLIO.2016.012. [13]

Nabi Junis – ślady obcego proroka. Bliskowschodnie tradycje lokalne związane z historią proroka Jonasza, „Przegląd Orientalistyczny” 4/2017, 371-383.

Wojna z meczetamiHistoria i współczesność dewastacji meczetów i islamskich sanktuariów przez muzułmanów, w: red. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, Szczecin 2017, s. 187-205.

Zderzenie cywilizacji – jeden z aspektów kryzysu migracyjnego w Europie – w druku

Władca Izraela wobec obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej – w druku

Specific use of the idea of “cherem” in Deu 7,1-6 i 20,15-18. – w druku

 

noty, recenzje, sprawozdania, artykuły popularnonaukowe:

Biblia i teologia o stworzeniu, Verbum Vitae 4/2003, 292-294.

Archeologia – Teorie Metody Praktyka, CTO 1/2003, 138-139

Sprawozdanie z 41. Sympozjum Biblistów Polskich, CTO 1/2003, 143-144

Izraelskie Sanktuaria okresu przedkrólewskiego (autor: B.W.Matysiak), CTO 1/2004, 160-161.

Podróże po Egipcie Faraonów  (autor: Ch.Jacq), CTO 1/2004, 165-166.

Sprawozdanie z sympozjum „Archeologia a Biblia” (Warszawa 13.05.2004), CTO 1/2004, 171-173.

Pięćdziesiąt portretów biblijnych (autor: Paula Beauchamp), CTO 2/2004, 140-141.

Historia literatury światowej – tom I: Starożytność (praca zbiorowa), CTO 2/2004, 142-143.

Lexicon in Veteris Testamenti Libros (autorzy: Koehler – Baumgartner, wyd. CD), CT 74/2004/4, 211-213.

Wy jesteście solą ziemi, A. Offmański (red.), Miłosierdzie na nowo światu ukazane, Szczecin 2005, 230-234.

Czy dekalog zabrania kary śmierci, CTO 1/2005, 133-136.

Wizja niewidzialnego świata istot nadprzyrodzonych w teologii św. Pawła Apostoła (autor: Andrzej Posadzy), CTO 2/2005, 152-155.

Ahura Mazda – zaratustriańskie inspiracje jahwizmu? CTO 1/2006, 139-145.

Ślady mitologii sumeryjskiej w Biblii hebrajskiej, CTO 2/2006, 107-114.

Stela króla Meszy, CTO 1/2007, 135-147.

Sprawozdanie z 45. Sympozjum Biblistów Polskich, CTO 2/2007, 185-190.

Opracowanie, wstęp i komentarz do Księgi Lamentacji, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, tzw. Biblia Paulistów, Częstochowa 2008, 1815-1830.

Opracowanie, wstęp i komentarz do Księgi Ezechiela, w: Biblia Paulistów, Częstochowa 2008, 1847-1936.

Opracowanie, wstęp i komentarz do Księgi Jonasza, w: Biblia Paulistów, Częstochowa 2008, 2039-2044.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum biblijno-historycznego: „Mezopotamskie tło Biblii”, CTO 1/2008, 107-110.

Stela z Dan, CTO 2/2008,

Recenzja wydawnicza książki dr. M. Tarasiuka, Starożytny Izrael. Historiograficzne implikacje rozwoju i upadku zjednoczonej monarchii (The Enigma Press, Kraków 2009) – negatywna.

Recenzja wydawnicza książki dr. hab. B. Matysiaka, Obraz bóstwa i człowieka w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu, Olsztyn 2009.

Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polskich w Tarnowie, Scripta Biblica et Orientalia 2/2010, 155-158.

Review of the book of Izabela Eph‛al-Jaruzelska „Prophets, royal legitimacy and war in ancient Israel”, Palamedes. A Journal of Ancient History 5/2010.

Topos Niniwy w Starym Testamencie, „Scripta Biblica et Orientalia” 3/2011, 157-172.

Sprawozdanie z 49. Sympozjum Biblistów Polskich w Katowicach, „Scripta Biblica et Orientalia” 3/2011, 289-294.

Sprawozdanie z 50. Sympozjum Biblistów Polskich w Warszawie, „Scripta Biblica et Orientalia” 4/2012, 213-223.

Sprawozdanie z 9. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50 Sympozjum Biblistów Polskich, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2/2013, 195-199.

Sprawozdanie z 10 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń, 17-19 września 2013), „Scripta Biblica et Orientalia” 5/2013, 157-163.

Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Szczeciński: Inspirują nie odczyty, ale ludzie, „Forum Akademickie” 10/2014, 12-13.

Polskie Towarzystwo Historyczne: Rany wciąż bolą, „Forum Akademickie” 10/2014, 13.

51. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń, 17-19 września 2013), Seminare 2/2014, 195-197.

Recenzja wydawnicza artykułu Najlepszy ze światów? Starotestamentowa krytyka świata i ludzkiego życia dla Studia Bilica et Orientalia 2015.

Zwykli bohaterzy… Bolesław Briks (1901-1988), Szczecińskie Zeszyty Kresowe, 28/2016, 24-28.

Antyczne igrzyska olimpijskie, “Przegląd Uniwersytecki” 1-3/2016, 4-7.

Recenzja wydawnicza artykułu: Wpływ Mezopotamskiej literatury egozrcystycznej na interpretację mitu o upadłych aniołach w 1 Księdze Henocha 6-11, dla The Biblical Annals

Recenzja wydawnicza książki: P. Dec, Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajota). Rekonstrukcja – przekład – komentarz, Kraków 2017, s. 248.

Recenzja wydawnicza dla Biblical Annals: Debora – niewiasta, która stała się matką, dla Biblial Annals 2017.

Recenzja wydawnicza dla Language and Literary Studies of Warsaw 2016: Is the Masoretic text a reliable source of the Bible?

Recenzja wydawnicza artykułu: A. Ulmer (Muzeum  Politechniki  Warszawskiej), Elektryczność w cywilizacjach starożytnych?

Recenzja wydawnicza dla Biblical Annals: What do Byssus and Crimson Imply about the Hebrew Bible and the Septuagint.

 

ważniejsze publikacje popularne i popularyzatorskie:   

Czym jest Biblia, w: Pismo Święte – Księga ręką ludzką przez Boga pisana (katalog wystawy), Szczecin 2002.

Jerozolima – miasto pokoju?, CTO 1/2002, 149-152

Smutni-Pocieszeni, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte, red. A. Offmański, Szczecin 2003, 102-105.

Stary nie znaczy nieaktualny, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 36, s. I.

Nota: Termin szalom w ST, CTO 2/2004, 133-134.

Poemat o Bogu Jedynym, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 39, s. I.

Stworzenie człowieka czy ewolucja?, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 42, s. I.

Raj, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 48, s. I-II.

Tradycja jahwistyczna, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 49/2004, s. I.

Wąż – Baal, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 50/2004, s. I.

Wieża Babel, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 51/2004, s. I.

Stworzenie człowieka, KNOB – „Niedziela”, 2004, nr 52, s. I.

Tradycja jahwistyczna – KNOB – „Niedziela”, 2005, nr 1, s. I.

Wąż Baal – KNOB – „Niedziela”, 2005, nr 3, s. I.

Na progu historii – KNOB – „Niedziela”, 2005, nr 5, s. I.

Abraham a sprawa polska – KNOB – „Niedziela”, 2006, nr 1, s. I.

Kain i Abel – KNOB – „Niedziela”, 2006, nr 7, s. I.

Na obraz i podobieństwo – KNOB – „Niedziela”, 2006, nr 10, s. I.

Potop – KNOB – „Niedziela”, 2006, nr 19, s. I.

Wieża Babel – KNOB –  „Niedziela”, 2006, nr 45, s. I.

NIEkoszerne ścięgno, „Fronda”, 2006 nr 41, 56-73.

Obrzezanie – KNOB –  „Niedziela”, 2007, nr 4, s. I.

Imię w Starym Testamencie  – KNOB –  „Niedziela”, 2007, nr 7, s. I.

Sodoma i Gomora  – KNOB –  „Niedziela”, 2006, nr 11, s. I.

redakcja dodatku do Kuriera Szczecińskiego Wielka Historia w Szczecinie i na Pomorzu. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kurier Szczeciński 16.11.2014

prowadzenie cyklu wykładów poświęconych korzeniom chrześcijaństwa na ziemiach polskich, historii holokaustu oraz cywilizacyjnych aspektów migracji z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu w szczecińskich liceach ogólnokształcących, cykl zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

oraz publikacje w formie sprawozdań, wykładów otwartych, artykułów popularyzujących, okoli­czno­ścio­wych, a także programów radiowych i telewizyjnych.