dr hab. Marcin Majewski, prof. US

Gabinet: 977a

Email: marcin.majewski@usz.edu.pl

Tel. +4891 444 33 26

 

Archeolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Katedry Archeologii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Członek Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z archeologią późnego średniowiecza i czasów nowożytnych obszaru Europy Północnej.

 

Bibliografia (wybór):

1996

 1. Ze studiów nad malowanymi dekoracjami elewacji architektury sakralnej Pomorza Zachodniego z przełomu XV i XVI wieku, „Ochrona Zabytków”, Nr 4/1996, s. 413–416.

1997

 1. Dekoracje florystyczne na elewacjach kościołów gotyckich na Pomorzu Zachodnim, [w:] Flora i fauna w kulturze Średniowiecza od XII do XV wieku. Materiały XVII Seminarium Mediewistycznego, red. A. Karłowska–Kamzowa, Poznań 1997, s. 131–133.

1998

 1. Dawne widoki Stargardu. Cz. I, Stargard 1998.

1999

 1. Ludwisarstwo stargardzkie XVI–XVII wieku. Przyczynek do „Corpus’u campanorum pomeranorum”, [w:] Mała Ojczyzna – wczoraj i dziś. Materiały z sesji. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim 1999, s. 51–87.

2000

 1. z: Śliwińska A., Wymarła tradycja. Collegium Groeningianum w Stargardzie Szczecińskim, [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000, s. 453–480.
 2. Kościół Mariacki w Trzebiatowie jako locus sepulcralis średniowiecznej i nowożytnej elity miasta, [w:] Trzebiatów – historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 26–27 maja 2000, red. W. Łysiak, Poznań 2000, s. 47–63.
 3. Dawny Stargard. Miasto i jego mieszkańcy. Katalog wystawy. Muzeum w Stargardzie 2000 [noty katalogowe: 19–26, 36, 41–42, 55, 57–60, 62, 65–74, 76, 79–109, 111– 127, 143].

2001

 1. Słów kilka o ludwisarzach stargardzkich przełomu XV i XVI wieku, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. I, 2001, s. 267–276.
 2. Dzwon z kościoła św. Jana w Stargardzie z przedstawieniem plakiety pielgrzymiej z Eichstätt, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. I, 2001, s. 279–281.
 3. Bibliografia prac Martina Wehrmanna dotycząca miasta Stargardu i powiatu stargardzkiego, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. I, 2001, s. 289–294.
 4. Portret koszewskiego pastora Michaela Plönziga (1645–1704), „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. I, 2001, s. 361–363.
 5. Dawne dzwony Trzebiatowa (XIV–XVI w.), [w:] Trzebiatów – historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 17–18 maja 2001, red. W. Łysiak, Poznań 2001, s. 59–64.
 6. Joannici stargardzcy oraz dzieje i architektura kościoła św. Jana w Stargardzie (do Reformacji), [w:] Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów, 20–21 października 2000, red. W. Łysiak, Bytów – Poznań 2001, s. 71–80.
 7. Powiat szadzki („Satzig”) w inwentarzu Hugo Lemckego. Na marginesie prac nad „Katalogiem zabytków sztuki sakralnej powiatu stargardzkiego”, [w:] Monumenta Pomeranorum t. I: Hugo Lemcke. Materiały z polsko – niemieckiego seminarium naukowego w Książnicy Pomorskiej 5 grudnia 2000, Szczecin 2001, s. 213–219.

2002

 1. Sztuka sepulkralna wnętrz kościelnych ziemi stargardzkiej XVI–XVIII wieku, [w:] Nekropolie, kirkuty, cmentarze. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja i Wystawa, Szczecin, 11–12 czerwca 2002, Szczecin 2002, s. 217–228.
 2. Plastyka sepulkralna wnętrz kościelnych ziemi stargardzkiej XVI–XVIII wieku, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. II, 2002, s. 67–105.
 3. rec.: 1000–letnie dziedzictwo chrześcijańskie Pomorza Środkowego. Katalog wystawy, czerwiec–wrzesień 2000. Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2000, ss. 168, il., „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. II, 2002, s. 571–575.
 4. rec.: Bożena Stramek, Toponimia powiatu stargardzkiego. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Belchnerowskiej, Gdańsk 2001, ss. 260, ilustr. 7, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. II, 2002, s. 575–576.
 5. rec.: Glosa do twórczości rzeźbiarza Bartholomäusa Frantza. Na marginesie artykułu Janiny Kochanowskiej, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. II, 2002, s. 576–582.
 6. Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego w roku 2001, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. II, 2002, s. 617–619.

2003

 1. Ludwisarze stargardzcy XV–XVII wieku i ich wyroby, [w:] Ludwisarstwo w Polsce. Materiały z III Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniach 8–9 listopada 2002 roku, red. K. Kluczwajd, Toruń 2003, s. 33–44.
 2. Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV–XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV–XVII wieku. W 350. rocznicę odlania ostatniego dzwonu w Stargardzie. Katalog wystawy, Stargard 2003, s. 10–31.
 3. Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV–XVII wieku. W 350. rocznicę odlania ostatniego dzwonu w Stargardzie. Katalog wystawy, Stargard 2003 [noty katalogowe: 4, 11–15, 21, 23–29, 33–37, 40–66, 69–76].
 4. Konwisarstwo stargardzkie XVI–XVIII wieku. Przyczynek do dziejów cechu i stargardzkiego rzemiosła artystycznego, [w:] Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów, 17–18 października 2002, red. W. Łysiak, Bytów – Słupsk 2003, s. 163–173.
 5. Kamienica mieszczańska w Stargardzie XV–XVIII wieku. Przyczynek do jej  architektury i wystroju, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. III, 2003, s. 147–175.
 6. Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego w roku 2002, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. III, 2003, s. 531–533.
 7. Tłok pieczętny stargardzkiej Wielkiej Kasy Mariackiej, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. III, 2003, s. 539–541.

2004

 1. Kościół św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, [Stargard 2004].
 2. Wyroby stargardzkich złotników, konwisarzy i ludwisarzy w wyposażeniu kościołów wiejskich Pomorza (XV–XVIII w.), [w:] Dzieje wsi pomorskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Włościbórz, 14–16 maja 2004, red. R. Gaziński i A. Chludziński, Dygowo-Szczecin 2004, s. 265–272.
 3. Władza i religia. Dwie renesansowe oprawy książkowe w zbiorach Muzeum w Stargardzie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, R. XLV, 2004, Nr 3–4 (117), s. 67–73.
 4. Księgi rękopiśmienne na Pomorzu Zachodnim, [w:] Dzieje sztuki polskiej, t. II, cz. 3: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004, s. 481–486.
 5. Stargard Szczeciński: Biblia latina, Missale, Dokument odpustowy, hasła w: Dzieje sztuki polskiej, t. II, cz. 3: Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004, s. 398-400.
 6. Kamienica mieszczańska w Stargardzie Szczecińskim w XIV–XVIII wieku, [w:] Kamienica w krajach Europy Północnej, red. M. J. Sołtysik, Gdańsk 2004, s. 162–179.

2005

 1. z: Tureczek M., Merten Jacob – ludwisarz pogranicza polsko-brandenbursko-pomorskiego przełomu XV i XVI wieku,[w:] Ziemia Międzyrzecka. Śladami historii. Materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r., red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz – Zielona Góra 2005, s. 107–125.
 2. Ludwisarstwo stargardzkie XV–XVII wieku, Stargard 2005.
 3. Kafle doby fryderycjańskiej w materiale z interwencyjnych badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Stargardzie, [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2: od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner i M. Fudziński, Gdańsk 2005, s. 405–410.
 4. Płyta nagrobna Petera von Kameke z Łasina (†1613) i jej twórca, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 25, 2005, s. 113-124.

2006

 1. Zarys dziejów ludwisarstwa pomorskiego XIV – XVII wieku, [w:] Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów, 14–15 października 2004, red. W. Łysiak, Poznań 2006, s. 131–144.
 2. Późnośredniowieczne odlewnictwo brązowe na Pomorzu w świetle źródeł historycznych i archeologicznych. Wstęp do badań, [w:] Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego, red. E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski i S. Słowiński, Szczecin 2006, s. 279-292.
 3. Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego w roku 2003, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. IV, 2004 (2006), s. 419–426.

2007

 1. Dekoracje ornamentalne i figuralne zabytków ludwisarstwa pomorskiego z XIV-XVI wieku, [w:] Ludwisarstwo w Polsce. Materiały z VII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, red. K. Kluczwajd, Toruń 2007, s. 163–178.
 2. Świadectwa pielgrzymek średniowiecznych mieszkańców Pomorza Zachodniego na dzwonach, [w:] Wszyscy jesteśmy tułaczami. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2007 w woj. zachodniopomorskim. Red. M. Słomiński, Szczecin 2007, s. 19-22.
 3. Alegoria – religia – władza. Renesansowe kafle stargardzkie i ich wzory ikonograficzne, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice, pod red. M. Dąbrowskiej i H. Karwowskiej, Białystok 2007, s. 71-78.
 4. Kafle z XVI-XVII wieku z badań na Starym Mieście w Stargardzie (2001-2004). Tematyka wyobrażeń – wzory graficzne – kierunki importu, [w:] XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005, pod red. G. Nawrolskiej, Elbląg 2007, s. 417-430.

2008

 1. Odciski stargardzkich pieczęci cechowych w Archiwum Książąt Szczecińskich, [w:] Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, pod red. A. Chlebowskiej i A. Gut, Warszawa 2008, s. 91-105.

2010

 1. Przyczynek do działalności budowlanej Davida Gilly’ego w Stargardzie i jego wpływu na architekturę miasta przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] David Gilly (1748-1808) i Friedrich Gilly (1772-1800). Pomorskie aspekty twórczości dwu pruskich architektów, pod red. E. Gwiazdowskiej, Szczecin 2010, s. 13-16.
 2. Projekt tzw. wzorcowy trójosiowej kamienicy w Stargardzie (Stargard), 1777 [nota katalogowa w:] David Gilly (1748-1808) i Friedrich Gilly (1772-1800). Pomorskie aspekty twórczości dwu pruskich architektów, pod red. E. Gwiazdowskiej, Szczecin 2010, s. 34.
 3. Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego, pod red. M. Majewskiego. Opracowanie autorskie: A. Bierca, E. Gwiazdowska, K. Kalita-Skwirzyńska, O. Kulesza-Szerniewicz, N. Maćków, M. Majewski [zabudowa sakralna i jej wyposażenie], U. Markiewicz, E. Rymar, S. Słowiński, W. Witek, t. I-II, Stargard 2010.
 4. Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego w latach 2004-2008, „Stargardia”. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. V, 2005-2009 (2010), s. 497–519.
 5. Wstępne wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przy ul. Ratuszowej w Reczu, pow. choszczeński, „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie”, R. IV, 2010, s. 109-120.

2011

 1. Prace ludwisarza trzebiatowskiego Jürgena Tetzlaffa i nieznany wyrób konwisarza trzebiatowskiego, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2010, pod red. J. Kochanowskiej, Trzebiatów 2011, s. 121-129.
 2. Pierwowzór graficzny dekoracji kafli piecowych z około 1620 r. z badań archeologicznych na Starym Mieście w Stargardzie, [w:] Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Garbicz, 5-6 czerwca 2008, pod red. A. Jaszewskiej, A. Michalaka (z serii: „Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, z. 4), Zielona Góra 2011, s. 465-474.

2012

 1. Eine Bewertung der archäologischen Forschung über die Neuzeit in Hinterpommern während der letzten zwei Jahrzehnten, [w:] Neue Zeiten. Stand und Perspektiven der Neuzeitarchäologie in Norddeutschland, hg. von U. Müller, (z serii: „Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie”, Bd. 213), Bonn 2012, s. 173-179.
 1. Jeszcze raz o fortyfikacjach Stargardu. Uwagi po lekturze artykułu Alicji Biranowskiej-Kurtz, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XVII (LVI), 2012, z. 1, s. 185-190.
 2. Przyczynek do dziejów ludwisarstwa chojeńskiego (do 1627 roku), „Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne”, t. IV, 2012, s. 103-111.
 3. z: Kwiatkowski K., Struktura przestrzenna i społeczna, [w:] Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V. Praca zbiorowa pod red. K. Kwiatkowskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. I), Stargard 2012, s. 33-86.
 4. z: Kwiatkowski K., Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego, [w:] Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V. Praca zbiorowa pod red. K. Kwiatkowskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. I), Stargard 2012, s. 113-145.
 5. Przedmioty szklane, [w:] Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V. Praca zbiorowa pod red. K. Kwiatkowskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. I), Stargard 2012, s. 149-158.
 6. Ocena stanu badań archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim, „Archaeologia Historica Polona”, t. 20, 2012: Regiony, rzemiosła, kategorie – archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, s. 95-104.

2013

 1. Pilgerzeichen auf Glocken in hinterpommerschen Kirchen, [w:] Wallfahrer aus dem Osten. Mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine. Beiträge der Tagung Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenforschung 21. bis 24. April 2010 in Prag, H. Kühne, L. Lambacher, J. Hrdina (Hrsg.), (z serii: „Europäische Wallfahrtsstudien”, Hrsgn. v. H. Kühne, J. Hrdina u. T. T. Müller), Frankfurt am Main 2013, s. 51-68.
 2. Późnośredniowieczny warsztat ludwisarski odkryty na kwartale IX w Stargardzie, [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego, Gdańsk 2013, s. 45-69.
 3. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Chociwel, Stargard 2013.
 4. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Dobrzany, Stargard 2013.
 5. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Dolice, Stargard 2013.
 6. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Ińsko, Stargard 2013.
 7. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Kobylanka, Stargard 2013.
 8. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Marianowo, Stargard 2013.
 9. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Stara Dąbrowa, Stargard 2013.
 10. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Stargard, Stargard 2013.
 11. Zabytki powiatu stargardzkiego. Gmina Suchań, Stargard 2013.
 12. Zabytki powiatu stargardzkiego. Miasto Stargard, Stargard 2013.
 13. Zabytki powiatu stargardzkiego, Stargard 2013.
 14. Dolice, gm. loco, pow. stargardzki, 12 (AZP 35-11/26) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 344.
 15. Kunowo, gm. Kobylanka, pow. stargardzki (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 344.
 16. Stargard, Stare Miasto, Park Chrobrego, rondel, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 345.
 17. Stargard, Stare Miasto, ul. Władysława Łokietka, Grodzka, Złotników, Kuśnierzy, Szewska, Włosiennicza, Bolesława Chrobrego, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 346-347.
 18. Stargard, Stare Miasto, Rynek Staromiejski, ul. Mariacka, ul. Garncarska, ul. Bolesława Chrobrego, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 347.
 19. Stargard, Stare Miasto, ul. Władysława Łokietka 7c, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 347-348.
 20. z: Burdziej M., Stargard, Stare Miasto, ul. Władysława Łokietka, Pocztowa, Płatnerzy, Grodzka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 348.
 21. Stargard, miasto, stan. 150 (AZP 33-10/30) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 348-349.
 22. Stargard, miasto, ul. S. Czarnieckiego 3 (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 349.
 23. Stargard, Stare Miasto, ul. Warowna, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 349.
 24. Stargard, Stare Miasto, ul. Płatnerzy 1, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 349.
 25. Stargard, Stare Miasto, ul. Klasztorna, Wita Stwosza, Basztowa, Bolesława Chrobrego, Spichrzowa, Portowa, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 350.
 26. Stargard, Stare Miasto, dawny klasztor augustianów-eremitów, (ul. Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Portowa), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 351.
 27. Stargard, Stare Miasto, ul. Portowa, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 352.
 28. Stargard, Stare Miasto, ul. Mariacka, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 352.
 29. Stargard, miasto, ul. S. Czarnieckiego 9 (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 352.
 30. Stargard, Stare Miasto, dawny klasztor augustianów-eremitów, (ul. Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Portowa), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 352-353.
 31. Stargard, Stare Miasto, ul. Bolesława Chrobrego, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 353-354.
 32. Stargard, Stare Miasto, dawny klasztor augustianów-eremitów, (ul. Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Portowa), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 354.
 33. z: Kwiatkowski K., Stargard, Stare Miasto, kwartał IX, ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Grodzka i (Władysława Łokietka), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 355-356.
 34. Stargard, Stare Miasto, dawny klasztor augustianów-eremitów, (ul. Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Portowa), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 358.
 35. z: Stań. K., Stargard, Stare Miasto, Rynek Staromiejski, stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 358-359.
 36. Stargard, Stare Miasto, Dom Rohledera, (ul. Mieszka I 1 – Książnica Stargardzka), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 359.
 37. Stargard, Stare Miasto, dawny klasztor augustianów-eremitów, (ul. Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Portowa), stan. 11a (AZP 32-10/167) (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 360.
 38. z: Stań K., Stargard, Stare Miasto, Brama Wałowa, 11a (AZP 32-10/167), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 361.
 39. Suchań, gm. loco, pow. stargardzki, ul. Kard. A. Hlonda 12 (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza, t. VII, 2011-2012 (2013), s. 362.
 40. Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego, pod red. M. Majewskiego. Opracowanie autorskie: M. Majewski, suplement, Stargard 2013.

2014

 1. Pauli Iovii Novocomensis Episcopi Nucerini historiarum sui temporis Tomus […]: Cum Gemino Indice Apprime Utili. T. 2, hasło w: Pod skrzydłami Gryfa, Szczecin 2014, s. 152-153.
 2. W czasach, gdy Stargard był stolicą…, [w:] W czasach, gdy Stargard był stolicą. O kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, pod red. M. Majewskiego, Stargard 2014, s. 9-16.
 3. Złotnicy stargardzcy XV – połowy XVIII wieku, [w:] W czasach, gdy Stargard był stolicą. O kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, pod red. M. Majewskiego, Stargard 2014, s. 17-28.
 4. Pewien stargardzki mistrz stworzył niepowtarzalne dzieło…, [w:] W czasach, gdy Stargard był stolicą. O kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, pod red. M. Majewskiego, Stargard 2014, s. 45-53.

2015

 1. Najstarsze dzwony na Pomorzu Zachodnim, „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, t. V, s. 67-75.
 2. Archeologia Stargardu – dotyk przeszłości miasta, „Renowacje i Zabytki”, nr 2 (54), 2015, s. 56-63.
 3. Kościół św. Jana Chrzciciela – świątynia w najwyższym punkcie Starego Miasta, „Renowacje i Zabytki”, nr 2 (54), 2015, s. 88-96.
 4. Architektura stargardzkiej kamienicy mieszczańskiej XIV-XVIII w., „Renowacje i Zabytki”, nr 2 (54), 2015, s. 104-113.
 5. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard-Szczecin 2015.
 6. Plakieta z herbem książąt pomorskich, hasło w: Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner, red. R. Zdero, t. II, Szczecin 2015, s. 109-111.
 7. Kufel monetowy. Dzieło stargardzkiego złotnika Jochima Friedricha Rossow, „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 353-363.
 8. z: Stań K., Grzędzice, Stargard, pow. stargardzki, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 374.
 9. Pyrzyce, gm. loco, pow. pyrzycki, stan. nieokreślone, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 374.
 10. Reptowo, gm. Kobylanka, pow. stargardzki, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 376.
 11. z: Janowski A., Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 399.
 12. Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 400.
 13. Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 401.
 14. z: Janowski A., Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2014 rok), „Stargardia”, t. IX (2014), 2015, s. 401-402.

2016

 1. z: Rębkowski M., Simiński R., Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań, „Przegląd Zachodniopomorski”, 1 (2016), s. 129-168.
 2. Ecclesia sub ecclesia – czyli o świątyni odkrytej pod kościołem augustiańskim w Stargardzie, [w:] Kościoły w dobie chrystianizacji, pod red. M. Rębkowskiego, (z serii: Wolińskie Spotkania Mediewistyczne III), Szczecin 2016, s. 247-253.
 3. Wizerunki książąt pomorskich na kaflach, „Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne”, t. VIII, 2016, s. 241-255.
 4. Recz – miasto na dawnym pograniczu pomorsko-nowomarchijskim. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych, [w:] Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego, pod red. G. Nawrolskiej, H. Panera, J. Piekalskiego, E. Trawickiej, Gdańsk 2016, s. 77-90.
 5. z: Kiarszys G., Relikty zamków w Szadzku i Krępcewie pow. stargardzki. Zestawienie rezultatów lotniczego skanowania laserowego, kartografii i ikonografii archiwalnej, danych historycznych oraz weryfikacji terenowej „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 75-95.
 6. Kurcewo, gm. Stargard, pow. stargardzki, stan. 9 (AZP 34-10/47), (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 476.
 7. Rekowo, gm. Kobylanka, pow. stargardzki, stan. nieokreślone, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 476
 8. z: Janowski A., Stań K., Stargard, ul. Grudziądzka, stan. 43 (AZP 32-10/19), (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 480.
 9. Stargard, ul. Grudziądzka, stan. 43 (AZP 32-10/19), (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 486.
 10. z: Stań K., Stargard, ul. Przemysłowa 9, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 486.
 11. Stargard, ul. Światopełka / most na rzece Inie / ul. Młyńska, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 486.
 12. z: Szeremeta M., Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 489.
 13. Stargard, miasto, okolice, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 489.
 14. z: Stań K., Szeremeta M., Wojciechowska I., Suchań, gm. loco, pow. stargardzki, ul. Boczna 7, (Odkrycia i badania archeologiczne – 2015 rok), „Stargardia”, t. X (2015), 2016, s. 500-501.
 15. Wprowadzenie, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 11-20.
 16. Osada podgrodowa, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 101-105.
 17. Architektura kościoła osady podgrodowej, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 107-119.
 18. Osadnictwo późnośredniowieczne, [w:]Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 123-129.
 19. Architektura kościoła augustiańskiego, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 167-190.
 20. Kwatery i krypty grobowe, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 343-366.
 21. Fragmenty płyt nagrobnych, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 367-372.
 22. z: Simiński R., Rozbiórka kościoła w latach 1819/1820, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,1), Stargard 2016, s. 407-416.
 23. z: Kwiatkowski K., Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,2), Stargard 2016, s. 153-221.
 24. Szkło taflowe i witrażowe, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. II,2), Stargard 2016, s. 243-261.

2017

 1. Reformacja zobrazowana, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, 1-3 (290-292), 2017, s. 63-65.
 2. Patryca, matryce i kafle renesansowe – nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, pod red. A. Różańskiego, cz. 2, Poznań 2017, s. 1365-1385.
 3. Wprowadzenie, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na Rynku Staromiejskim. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego i K. Stań, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. III), Stargard 2017, s. 11-18.
 4. Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na Rynku Staromiejskim. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego i K. Stań, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. III), Stargard 2017, s. 95-100.
 5. Wyroby ze szkła, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na Rynku Staromiejskim. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego i K. Stań, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. III), Stargard 2017, s. 103-107.
 6. Plomby ołowiane, [w:]Archeologia Stargardu. Badania na Rynku Staromiejskim. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego i K. Stań, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. III), Stargard 2017, s. 117-125.
 7. z: Ogiewa-Sejnota M., Rynek Staromiejski w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, [w:] Archeologia Stargardu. Badania na Rynku Staromiejskim. Praca zbiorowa pod red. M. Majewskiego i K. Stań, (z serii: „Archeologia Stargardu”, pod red. M. Majewskiego, t. III), Stargard 2017, s. 311-347.
 8. z: Stań K., Szeremeta M., Stargard, miasto, stan. 37-39 (AZP 32-10/13-15), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 289.
 9. z: Stań K., Szeremeta, Stargard, okolice, stan. 87 lub 88 (AZP 32-10/67, 68), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 295.
 10. z: Szeremeta M., Stargard, miasto, stan. 42 (AZP 32-10/18), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 291.
 11. z: Szeremeta M., Śnieżko G., Stargard, miasto, stan. 42 (AZP 32-10/18), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 294.
 12. Grzędzice, gm. Stargard, pow. stargardzki, (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 282.
 13. Stargard, miasto, stan. 46 (AZP 32-10/22), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 294.
 14. Stargard, miasto, ul. Wiśniowa, (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XI (2016), 2017, 295.

2018

 1. Greifen in der Keramik. Die Herzöge von Pommern – ihre Abbilder und Heraldik, [w:] Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium Keramikforschung in Innsbruck 2017, hg. von H. Stadler, L. Obojes, M. Roehmer, (Nearchos 23), Innsbruck 2018, 491-502.
 2. Kurcewo, gm. Stargard, pow. stargardzki, stan. 21 (AZP 34-10/59), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 202.
 3. Kiczarowo, gm. Stargard, pow. stargardzki (okolice Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 205.
 4. z: Stań K., Wojciechowska I., Stargard, stan. 18 (AZP 32-10/42), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 207.
 5. z: Stań K., Śnieżko G., Stargard, stan. 22 (AZP 32-10/46), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 214, 216.
 6. Stargard, ul. Grudziądzka, stan. 43 (AZP 32-10/19), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 218.
 7. Stargard, ul. Grudziądzka, stan. 43 (AZP 32-10/19), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 220.
 8. z: Śnieżko G., Wojciechowska I., Stargard, ul. Grudziądzka, stan. 43 (AZP 32-10/19), (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 220, 222.
 9. Stargard, stan. nieznane, (Odkrycia i badania archeologiczne), „Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, t. XII (2017), 239.
 10. Szkło apteczne z badań archeologicznych w Stargardzie (XVII-pocz. XIX w.), [w:] Aptekarskie drogi do wolności, pod red. J. Nieznanowskiej, Szczecin-Stargard 2018, s. 157-168.

2019

 1. Research into Renaissance stove tiles in Western Pomerania, [w:] Keramik in Norddeutschland. Beiträge des 48. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 14. bis. 16. September 2015 in Mölln, hrsgn. von H.-G. Stephan, (Hallensche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 3), Langenweissbach 2019, s. 142-149.
 2. Produktion und Distribution von Keramik im Grenzgebiet von Pommern und Neumark im späten 16. Jahrhundert, [w:] Keramik als Handelsgut. Produktion – Distribution – Konsumption. 49. Internationales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung, des LVR-LandesMuseums Bonn, der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 19. bis 23. September 2016 in Bonn, hrsgn. von M. Schmauder u. M. Roehmer, (Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 23), Bonn 2019, s. 205-216.
 3. The Bones Have Been Cast. Away. The Attitude of Inhabitants of Chartered Stargard to the Remains of Their Predecessors from Early Middle Ages, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 32, s. 25-31.