Gabinet: 053
telefon: 444 33 05
e-mail: dariusz.chojecki@usz.edu.pl 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6071-7033

Dariusz K. Chojecki, historyk i demograf, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, związany z uczelnią od 1995 roku. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach ludności tzw. Wielkiego Niemieckiego Wschodu (wschodnie prowincje państwa Prusy), w tym Pomorza Zachodniego (Prowinz Pommern) i Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Jego domeną badawczą są procesy demograficzne rozpatrywane w kontekście przemian społecznych zachodzących w dobie wielkiej transformacji demograficznej. W narracji wyjaśniającej chętnie łączy źródła (i metody) o charakterze ilościowym ze źródłami jakościowymi. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską na temat Ludność pruskiej prowincji Pomorze w latach 1919-1939. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym. W 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, wskazując jako główne osiągnięcie książkę Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913). Współautor uhonorowanego wieloma nagrodami, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Topodemograficznego Atlasu Gmin Pomorza Zachodniego w 1871 roku, który znalazł swoją kontynuację w dziele Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku. Od 2003 roku członek Zespołu Demografii Historycznej, działającego w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN do 2020 r. (aktualnie w składzie Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN). Od 2013 roku uczestniczy w pracach redakcyjnych „Przeszłości Demograficznej Polski”. W 2015 roku został wybrany na redaktora naczelnego tegoż periodyku. W latach 2016-2017 pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 roku wszedł w skład Rady Konsultacyjnej Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i uczestniczył w pracach nad zmianami ustroju uczelni. Do początku 2021 r. pełnomocnik rektora ds. monitoringu naukowego i przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. Powołany na członka Komitetu Nauk Demograficznych PAN na kadencję 2020-2023.