Gabinet 079

dyżury: czwartek 12.00-14.00

Email: anna.szczepanska-dudziak@usz.edu.pl

 

Stopień magistra uzyskałam w 1990 r. na podstawie pracy pt. „Państwa Małej Ententy w polskiej polityce zagranicznej 1932-1935”, napisanej pod kierunkiem prof. Marka Baumgarta. 1 września tego samego roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej XIX i XX wieku IH Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozwijaniu zainteresowań badawczych służył staż naukowy, jaki odbyłam w listopadzie 1993 r. w Uniwersytecie Karola w Pradze oraz udział w seminarium młodych polskich, czeskich i słowackich historyków zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Polskiej w Pradze (29-30 czerwca 1992 r.). Pobyt stypendialny w Pradze dał mi możliwość dokonania pierwszej poważnej kwerendy w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wtedy też podjęłam decyzję o kontynuowaniu badań naukowych nad relacjami polsko-czechosłowackimi po I wojnie światowej. Ich efektem było przygotowanie monografii pt. „Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1933”, która stała się podstawą do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych. Po obronie dysertacji doktorskiej postanowiłam kontynuować pracę badawczą nad problemem relacji polsko-czechosłowackich, nieco je modyfikując, skupiając się tym razem nad ich stanem po II wojnie światowej. Zmiany, jakie zaszły w obu krajach po 1989 r., otwarcie archiwów i większe zainteresowanie historyków okresem powojennym, stanowiło istotną zachętę do zmiany chronologii prowadzonych badań. W efekcie wieloletnich badań polskich i czeskich archiwów powstała monografia – Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin 2011. W 2012 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego.

Różnorodność prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii przekształconym następnie w Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, powodowała konieczność opracowania autorskich programów wykładów, poświęconych polskiej polityce zagranicznej, historii dyplomacji, integracji europejskiej, polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, protokołowi dyplomatycznemu oraz służbie dyplomatycznej i konsularnej.  Związane z tym były nie tylko wieloletnie kwerendy w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Archiwum MSZ Republiki Czeskiej, ale także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Europejską Akademię Dyplomacji (Protokół Dyplomatyczny- teoria i praktyka oraz szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej w latach 2008-2009). Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ukończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (1998-1999). W ostatnich latach moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmian zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu dyplomacji i służby zagranicznej.

Projekty

Uczestniczyłam w realizowanym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US, projekcie naukowym- Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XIX-XXI w. W projekcie Opozycja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej prowadzonym przez Uniwersytet Opolski. Kierowałam lub uczestniczyłam w projektach badawczych dotyczących dyplomacji publicznej Polski oraz ewolucji form dyplomatycznych i służby zagranicznej, realizowanych przez US.

Staże naukowe, stypendia:

 • 1993 r. Ruskin College Oxford
 • 1993 r.-Uniwersytet Karola w Pradze
 • 2005 r.-Uniwersytet Karola w Pradze

W 2004 r. otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 r. zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie otrzymałam indywidualną nagrodę II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

W latach 2013-2015 pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Wybrane publikacje

 • Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1933. Szczecin 2004.
 • Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin 2011.
 • Polska między Wschodem a Zachodem, I, W kręgu myśli politycznej,, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor. Toruń 2008.
 • Polska między Wschodem a Zachodem, II, W kręgu polityki zagranicznej, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor. Toruń 2008.
 • Prawne – polityczne – ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Z. Chmielewski, A. Szczepańska. Szczecin 2009.
 • Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009.
 • Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska. Toruń 2011.
 • Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów, red. Anna Szczepańska-Dudziak, R. Simiński, Szczecin 2016.
 • Europa Środkowo-Wschodnia – w kręgu koncepcji Międzymorza, red. E. Czapiewski, A. Szczepańska-Dudziak, Szczecin 2017.
 • Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI wieku, A. Szczepańska-Dudziak, Szczecin 2017.
 • Działalność polskich konsulatów na terenie Czechosłowacji w latach 1945-1950 w świetle zbiorów Archiwum Spraw Zagranicznych w Warszawie. „Przegląd Zachodniopomorski”, 2004, z. 3.
 • Rejon czechosłowacki w Porcie Szczecińskim w latach 1949-1956, „Przegląd Zachodniopomorski”. 2006, z.3.
 • Port Szczeciński w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych w świetle dokumentów Archiwum Ministerstwa Sprawa Zagranicznych w Pradze (1949-1956), „ Studia Maritima„ 2006, vol. XIX.
 • Wybory parlamentarne na Zaolziu w latach 1946 i 1948 w świetle prasy polskiej i czechosłowackiej, w: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, A. Chlebowska i J. Nowosielska-Sobel. Szczecin 2007.
 • Dyplomacja ekonomiczna Polski, w: W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Januszowi Farysiowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor. Szczecin 2009.
 • Stosunki polsko-czechosłowackie w 1968 roku, w: Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, red., D. Kisielewicz i M. Świder. Opole 2009.
 • Prezydencja 2011 – szansą na umocnienie pozycji Polski i jej regionów w Unii Europejskiej, w: Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, A. Szczepańska. Szczecin 2009.
 • Konwencja konsularna z 1960 r. jako próba uregulowania problematyki konsularnej w stosunkach polsko-czechosłowackich. „ Historia i Polityka”, 2009, nr 1.
 • Stanowisko władz PRL wobec Praskiej Wiosny 1968 r. „Studia Zachodnie”, 2009, nr XI.
 • Działalność polskich placówek konsularnych w Czechosłowacji w latach 1945-1956, w: Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi- Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945-1989, cz. II, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamieński. Warszawa 2009.
 • The Czech Republic in the European Union, w: Obnova demokracie v Československu po roce 1989, red. P. Krakowa. Praha 2010, s. 284-297.
 • Prvnì svobodné volby v ČSFR v polském tisku – (Obraz pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w świetle polskiej prasy), w: Svobodnèvolby v Českolslovensku 1990 – Referendum o dalším smĕovřání státu a společnosti, P. Krákora. Praha 2010, s. 220-227.
 • Karta 77 w opinii dyplomacji PRL, w: Opozycja antykomunistyczna w krajach Europy bloku wschodniego w latach 1945-1989, red. K. Łabędź, M. Świder, Kraków 2014.
 • Polish Public Diplomacy towards the Czech Republic 2011-2013, w: Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, vol. 5, New Diplomacy in Open Europe, red. B. Curyło, J. Kulska, A. Trzecielińska-Polus, Opole 2014.
 • Dyplomacja ekonomiczna Polski na Wschodzie., w: Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, red. A. Stolarczyk, M. Lakomy, K. Czornik, Katowice 2014.
 • Dyplomacja ekonomiczna i kulturalna – nowy wymiar dyplomacji w relacjach Polski z Republiką Czeską, w: Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, red. M. Pietrasiak, M. Stelmach, K Żakowski, Łódź 2016.
 • Dyplomacja PRL wobec powstania opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji, w: Opozycja antykomunistyczna w krajach Europy bloku wschodniego w latach 1945-1989, red. K. Łabędź, M. Świder, Kraków 2014.
 • Polsko-czechosłowackie kontakty kulturalne i naukowe 1945-1956, „ Historia Slavorum Occidentis” 2015, nr 1.
 • Polska służba zagraniczna w czasach dyplomacji publicznej i cyfrowej, w: Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów, red. Anna Szczepańska-Dudziak, R. Simiński, Szczecin 2016.
 • Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województw zachodniopomorskiego w latach 2012-2015, „Przegląd Zachodniopomorski” 4/2016.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w założeniach polskiej polityki zagranicznej po 1989 – w cieniu koncepcji paryskiej „Kultury”, w: Europa Środkowo-Wschodnia – w kręgu koncepcji Międzymorza, red. Anna Szczepańska-Dudziak, Edward Czapiewski, Szczecin 2017.
 • Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby konsularnej w latach 1945-1949, „Dzieje Najnowsze” 1/2017.
 • Działalność Ośrodków Kultury i Informacji PRL i CSRS w okresie kryzysu i normalizacji relacji polsko-czechosłowackich w latach osiemdziesiątych XX wieku, w: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI wieku, A. Szczepańska-Dudziak, Szczecin 2017.
 • Konsulat USA w Poznaniu – w cieniu zimnowojennej rywalizacji (1945-1951), „Przegląd Zachodni” nr 1, 2018.
 • Dyplomacja gospodarcza Polski w relacjach z Azerbejdżanem w latach 2006-2015, „Sprawy Międzynarodowe”, 2019/2, s. 231-254.
 • Regaining Trust: The Work of Communist Poland’s Foreign Service in Czechoslovakia in the 1980s, „Slovanský přehled” 2020,  číslo 1.