Katedra Archeologii

Gabinet: 977A

godz. dyżurów: środy 17:00-18:00

Grzegorz.Kiarszys@usz.edu.pl

 

W latach 1999-2004 studiowałem na kierunku archeologia w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku uzyskałem Derrick Riley’s grant przyznany na realizację prac badawczych związanych z projektem mojej pracy magisterskiej. W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie i obroniłem pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Minta-Tworzowskiej pt. „Społeczne konstruowanie i organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu, na przykładzie mikroregionu Krzywiń”.

W lipcu 2004 roku zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. W 2005 roku byłem zatrudniony przez Polski Kontyngent Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, w grupie CIMIC na stanowisku Specjalisty do Spraw Archeologii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w polskiej strefie odpowiedzialności w Iraku. W latach 2006-2008 uczestniczyłem w wykopaliskach archeologicznych w Irlandii, a następnie w Irlandii Północnej. Po powrocie do kraju w 2008 roku ukończyłem pisanie pracy doktorskiej. W tym czasie prowadziłem także ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.

W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Kulturowy charakter czasu i przestrzeni. Analiza średniowiecznego i wczesnorenesansowego elitarnego budownictwa mieszkalnego i obronnego w Irlandii”. Promotorem mojej dysertacji był prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, a recenzentami prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska oraz prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Po uzyskaniu tytułu doktora, uczestniczyłem nadal w ratowniczych badaniach wykopaliskowych w Polsce, współorganizowałem badania powierzchniowe dla studentów IP UAM oraz byłem zatrudniony przez Muzeum Miasta Kopenhagi przy badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę metra.

Od października 2011 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Moje zainteresowania badawcze związane są z metodologią archeologii, teoriami społecznymi oraz zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych i analiz GIS w studiach krajobrazowych.

W latach 2014-2015 realizowałem projekt pt. „Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego”, który był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za monografię, która była podsumowaniem grantu otrzymałem w 2016 roku nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2018-2019 będę realizował grant pt. „Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna”. Badania są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zainteresowania:

metodologia archeologii, archeologia konfliktów, fotografia lotnicza i fotogrametria, lotnicze skanowanie laserowe, GIS i relacyjne bazy danych, teorie społeczne, archeologia krajobrazu, analizy przestrzenne

 

Wybrane publikacje:

Kiarszys G. 2005 Osadnictwo czy krajobraz kulturowy: konsekwencje poznawcze korelacji wyników badań powierzchniowych i rozpoznania lotniczego, w: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski red., Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań, s. 389-395.

Kiarszys G., Rączkowski W., Żuk L.,

2007 In pursuit of the invisible: are there crop-marked sites on clay-like soils in Poland?, w: J. Mills, R. Palmer, Populating Clay Landscapes, Stroud, s. 55-72.

Kiarszys G. 2013 Upływający czas archeologii, „Przegląd Archeologiczny”, t. 61, s. 15-31.

Kiarszys G., Szalast, G. 2014 Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogramowaniu LAStools i Terrasolid, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 19, s. 267-292.

Kiarszys G. 2014 Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives. Review. „Archaeologia Austriaca Band” 97-98/2013-2014, s. 241-245.

Kiarszys G. 2015 Why are maps often misleading about archaeological sites?: Ideology, maps, ALS and historical aerial photographs of district Góra, Lower Silesia Region, western Poland, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 21-33.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I. 2015 Recovering Lost Landscapes – introduction to an aerial perspectivew, w: Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Kiarszys G., Bugarski I. red., Recovering Lost Landscapes, Belgrade, s. 7-10.

Kiarszys G., Ivanišević V., Veljanovski T., Cowley D., Bugarski I. (red.) 2015 Recovering Lost Landscapes, Belgrade.

Kiarszys G. 2015 Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, Szczecin.

Kiarszys G. 2016. Erased Landscapes: Conflict, memory and post-world war II landscape transformation in western Poland, w: D. Cowley, B. Stichelbaut (red.), Conflict landscapes and archaeology from above, Ashgate, Farnham, s. 219-234.

Kiarszys G. 2017 Palimpsests of medieval landscapes. A case study from Lower Silesia Region, Poland. „AARGnews 54: March 2017”, s. 21-36.

Kiarszys G., Zalewska I. A., Scott M. J. (red.) 2017 Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars

Kiarszys G., Zalewska I. A., Scott M. J. 2017 Materiality of troubled pasts. Introduction, w: G. Kiarszys, I. A. Zalewska, M. J. Scott (red.), Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s. 11-20, Warszawa-Szczecin.

Kiarszys G., Zalewska I. A., 2017 Absent Presence of Great War Cemeteries in the Municipality of Bolimow, Central Poland, w: G. Kiarszys, I. A. Zalewska, M. J. Scott (red.), Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s. 55-82, Warszawa-Szczecin.

Kiarszys G. 2017 The View From the High Castle. Babylon Transformed and the Ambiguity of the Aerial Perspective, w: G. Kiarszys, I. A. Zalewska, M. J. Scott (red.), Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars, s. 165-178, Warszawa-Szczecin.

Kostyrko M., Kiarszys G., Hanus K. 2017 Teledetekcja. Zaginione miasto w Dzwonowie i efekt szczęśliwego trafu, w: Krzepkowski M., Moeglich M., Wroniecki P. (red.), Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto, Tom I, s. 148-177, Wągrowiec.

Kiarszys G., Kolenda J. 2018 Wczesnośredniowieczne grodziska w krajobrazie doliny Baryczy. Przyczynek do studiów nad przemianami osadniczymi. „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, T. 59, s. 93-126.

 

Osiągnięcia naukowe

Granty:

W latach 2014-2015 zrealizowałem grant pt. „Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2018-2019 będę realizował grant pt. „Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nagrody:

W 2016 roku otrzymałem indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego