stanowisko: adiunkt

pokój: 128

telefon: 444 33 80

e-mail: barbara.patlewicz@usz.edu.pl

barpat@wp.pl

dyżur: czwartek 12:00-13:30

konsultacje:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3757-2542 

 


Barbara Patlewicz uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pod tytułem: Kształtowanie niepodległości azerbejdżańskiej w ostatnich dwóch dekadach XIX w. i na początku XX w., pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Andrzeja Furiera. Recenzentami pracy byli prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski i dr hab. prof. UAM Piotr Kraszewski. Rozprawa oparta została głównie na źródłach azerbejdżańskich, rosyjskich i tureckich.

Dalszy rozwój naukowy wiąże z poszerzaniem spektrum badań związanych z problematyką kaukazoznawczą. Aktywność naukowa obejmuje takie kierunki badawcze jak: przemiany polityczne i autorytaryzm w Republice Azerbejdżanu, Zakaukazie jako europejsko-azjatyckie pogranicze, Islam i islamizm wobec wyzwań rozwoju cywilizacji na Kaukazie. Od 2014 r. prowadzi wspólnie z prof. Ryszardem Tomczykiem badania we Lwowie i okolicach – mające na celu ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach.

Członkini Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego XI kadencji w latach 2012-2016

Opiekun koła naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy 

 

Granty

Zastępca kierownika w projekcie, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Tomczyka: Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Polskie dziedzictwo narodowe (grant badawczy na lata 2018-2023, nr 01SPN17003518 – 995 000 zł)

Wykonawca merytoryczny w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Ryszarda Tomczyka: Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe (grant badawczy na lata 2014-2017, nr 11H 13 0151 82, w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW – 564 560 zł).

Nagrody

Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA 2022 dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych za książkę Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej, Szczecin 2021, ss. 295; 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego –  zespołowa (prof. R. Tomczyk) – za szczególne osiągnięcia naukowe – 2018

Książka Historyczna Roku 2017 http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/34929444/ksiazka-historyczna-roku-wybrana-po-raz-dziesiaty

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe – 2017

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego –  zespołowa za szczególne osiągnięcia dydaktyczne – 2013

 

Publikacje

B. Patlewicz, Azerbejdżan pod rządami Alijewów, „Sprawy Międzynarodowe”, PAN, nr 74(4), Warszawa 2021, s. 191-228;

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej, Szczecin 2021, ss. 295; 

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t.I, Szczecin 2017, ss. 622 + 92 ss. zdjęć; 

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t.II, Szczecin 2017, ss. 440 +16 ss. zdjęć;

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Nekropolie na wschodzie, Szczecin 2017, ss. 159;

B. Patlewicz, Azerbejdżańska droga do pierwszej niepodległości, Szczecin 2016, ss. 292;

B. Patlewicz, R. Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie, Szczecin 2016, ss. 220;

Azerbejdżańsko-ormiański spór o Górski Karabach – konflikt niereligijny?, [w:] Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, pod red. R. Zenderowski, Lublin 2016, s. 377-402;

W przededniu Igrzysk Olimpijskich w Soczi – „Czarne Wdowy” z Północnego Kaukazu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 42, Toruń 2014, s. 155-171;

Zmierzch Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu i emigracyjne próby walki o odzyskanie niepodległości w latach 1919-1943, [w:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, pod red. R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Warszawa 2014, s. 207-231;

Azerbejdżańska tożsamość narodowa przedstawiona w satyrycznym dwutygodniku „Mołła Nasreddin” w latach 1906-1931, „Przegląd Orientalistyczny”, PAN, nr 1-2, Warszawa 2013, s. 48-60;

Historyczne uwarunkowania powstania ormiańskich i azerbejdżańskich partii politycznych na przełomie XIX i XX w., „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 31, Toruń 2011, s. 140-166;

Współczesne oblicza ormiańsko-azerbejdżańskiego konfliktu o Górski Karabach. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, PAN, nr 39, Poznań-Warszawa 2011, s. 145-158;

Tożsamość narodowa i globalizacja na postradzieckim obszarze Kaukazu, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 253-269;

Ludy Kaukazu wobec globalizacji, [w:] Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, s. 67-83;

[recenzja] Andrzej Furier, Polacy w Gruzji, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009, „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” 2011, T. XXI, Warszawa 2011, s. 229-232;

Tadeusz Szukiewicz we wspomnieniach, [w:] Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, pod red. A. Furiera, Szczecin 2008, s. 186-192;

Rozwój islamu na poradzieckim Kaukazie Północnym, „Sprawy Wschodnie”, nr 1-2(14-15), Poznań 2008, s. 77-93;

Ludność cywilna i sieroty polskie po „amnestii” z 12 sierpnia 1941, „Zesłaniec”, Pismo Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Wrocław, nr 32/2007, s. 71-84;

Losy ludności cywilnej i sierot  polskich po „amnestii” z sierpnia 1941, [w:] Armia Andersa nadzieja zesłańców, Szczecin 2007, s. 54-70;

Mentalność człowieka radzieckiego przeszkodą w budowaniu demokratycznej Ukrainy, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Kulturoznastwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej, Szczecin 2005, s. 157-167;

Zamach terrorystyczny w moskiewskim teatrze na Dubrowce, [w:] Kaukaz w dobie globalizacji, pod red. A. Furiera, Poznań 2005, s. 161-173;

Rosja i Rosjanie w rozważaniach Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V. Kulturologia, pod red. E. Komorowskiej, D. Dziadosz, Szczecin 2004, s. 93-98;

Droga do Arnhem 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, [w:] Polska Walcząca 1939-1945. Wydarzenia-Kulisy-Opinie, pod red. Z. Kachnicza, Koszalin 2004, s. 74-80;

 

Ważniejsze konferencje:

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz: Historia Regionu, Historia Badań”. Poznań-Rzeszów 3-4 grudnia 2020;

VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, 8-9 listopada 2018 r., Poznań;

Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością, 08-09 czerwca 2016 r., Poznań;

III Ogólnopolski Kongres Politologiczny, Odsłony polityki, 22-24 września 2015 r., Kraków;

II Ogólnopolski Kongres Politologiczny, Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, 19-21 września 2012 r., Poznań;

Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata, 30 listopada-2 grudnia 2011, Kraków;

Konferencja Międzynarodowa Kobieta w kulturze politycznej świata, 25-26 października 2011 r., Szczecin;

Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych UŁ,19-20 października 2010 r., Łódź;

Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, 23-24 października 2008 r., Szczecin;

Armia Andersa nadzieja zesłańców, Sympozjum zorganizowane przez Związek Sybiraków, 13 kwietnia 2007 r., Szczecin;

VII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna; Świat Słowian w Języku i Kulturze VII, 22-24 kwietnia 2005, Pobierowo;

Polska Walcząca 1939-1945. Wydarzenia – Kulisy – Opinie. Ogólnopolska konferencja naukowa, 30 kwietnia 2004 r., Koszalin;

VI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna; Świat Słowian w Języku i Kulturze, 12-24 kwietnia 2004 r., Pobierowo;

„Kaukaz w procesie globalizacji” – Instytut Wschodni UAM, 23 – 24 października 2003 r., Poznań;