dr hab. Barbara OCHENDOWSKA-GRZELAK

Gabinet/Office 207, bud./building 4, Piastów 40b

barbara.ochendowska-grzelak@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4423-221X

Historia sztuki Pomorza, sztuka na dworze książąt pomorskich, historia ochrony dóbr kultury XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem pruskiego Pomorza), historia niemieckiej i pomorskiej historii sztuki XIX i pierwszej połowy XX wieku, literatura podróżnicza, edycja źródeł

Art history of Pomerania, art at the court of Pomeranian dukes, history of protection of cultural properties of the nineteenth and twentieth century (with particular reference to Prussian Pomerania), history of German and Pomeranian art history of the nineteenth and first half of the twentieth century, travel literature, source edition